Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Første Korintherbrev

 

 

Prolog : Kap. 1:

Hilsen, 1-3. Paulus takker 

Gud for hans nådegaver  

til de kristne i Korint, 4-9,

påtaler partistridighederne,

10-16. Forkyndelsen om den korsfæstede frelser synes den

vantro verden en tåbelighed,

men er for de kaldede en kraft

og visdom fra Gud, 17-25. Gud

har udvalgt dem, der i verden

var ringeagtede, 26-31.

Første Korintherbrev kap. 1

Prolog : Kap. 9:

Som et eksempel på,

hvorledes man for andres skyld bør

indskrænke sin personlige frihed,

minder Paulus om, at han har givet

afkald på sin ret til at lade sig underholde

af menighederne, 1-18. Han har lempet

sig efter alle for at føre dem til frelse,

19-23, og har ligesom idrætsfolk pålagt

sig selv afsavn, 24-27.

Første Korintherbrev kap. 9

 

 

 

 

Prolog : Kap. 2:

Paulus har i Korint ikke gjort

brug af menneskelig visdom,

1-5. Men han har en dybere

kristelig visdom at forkynde,

som er lært af Ånden, 6-13.

Den forstås kun af dem, der

har Guds Ånd, 14-16.

Første Korintherbrev kap. 2

Prolog : Kap. 10:

Israels eksempel viser, at selv de,

der er optaget i Guds folk, kan forspilde

frelsen, 1-13. Derfor bør de kristne

vogte sig for deltagelse i offermåltiderne,

der er uforenelig med nydelse af den

hellige nadver, 14-22. Offerkød købt på

torvet må de dog nok nyde, hvis det ikke

volder svage medkristne anstød, 23-kap.

11, vers 1.

Første Korintherbrev kap. 10

Prolog : Kap. 3:

Korinternes partivæsen

 er et vidnesbyrd om

manglende kristelig udvikling,

1-4. Evangeliets forkyndere er

kun tjenere og Guds

medarbejdere; de er fælles

om arbejdet, men har dog ansvar

hver for sig, 5-9. Paulus

indskærper det ansvar,

der følger med at være

forkynder, 10-17, og advarer mod at bygge på egen visdom eller på mennesker, 18-23.

Første Korintherbrev kap. 3

 Prolog : Kap. 11:

Paulus foreskriver, at ved menighedsforsamlingerne skal

kvinderne bære slør, 2-16, og

formaner til på sømmelig måde at nyde Herrens nadver, 17-34.

Første Korintherbrev kap. 11

Prolog : Kap. 4:

Paulus og hans medarbejdere

er Kristi tjenere, hvis troskab ikke

kan bedømmes af mennesker,

kun af  Herren selv, 1-5.

Apostelens forsvar over for den undervurdering, han er genstand

for, 6-13. Med faderlig kærlighed formaner Paulus til at efterligne hans færd; over for de hovmodige vil han optræde med myndighed under sit forestående besøg, 14-21.

Første Korintherbrev kap. 4

Prolog : Kap. 12:

Kendetegnet på Guds Ånds tale hos

profeter og tungetalere, 1-3. 

Alle nådegaverne stammer fra den

samme Gud, 4-11. De forskellige

nådegavers  uundværlighed forklares

med billedet af legemet og lemmerne,

12-31.

Første Korintherbrev kap. 12

Prolog : Kap. 5:

Den mand, der har levet i

blodskam, bør udstødes

af menigheden, 1-8.

Berigtigelse af en misforstået

ytring i et tidligere brev om

forholdet til utugtige, 9-13.

Første Korintherbrev kap. 5

 

Prolog : Kap. 13:

Uden kærlighed er selv de største

nådegaver og ofre uden værd, 1-3. Kærlighedens egenskaber, 4-7; k

ærlighedens uforkrænkelighed, 8-13.

Første Korintherbrev kap. 13

Prolog : Kap. 6:

Kristne bør ikke indbyrdes

have retsager for hedenske

domstole, 1-11. Den kristne

frihed må ikke misbruges  

til utugt, 12-20.

Første Korintherbrev kap. 6

Prolog : Kap. 14:

Profeti må foretrækkes for tungetale,

fordi den er forståelig, 1-25.

Ved menighedens sammenkomster

bør alt ske til opbyggelse, hvilket

nærmere oplyses for tungetalens

og profetiens vedkommende, 26-33; 

kvinderne må ikke tage ordet ved gudstjenesten, 34-36; alt skal foregå

med sømmelighed og orden, 37-40.

Første Korintherbrev kap. 14

Prolog : Kap. 7:

Om ægtefællers samliv,

1-7, ugift stand, 8-9, skilsmisse,

10-11, og blandede ægteskaber,

12-24. Om jomfruers giftermål,

25-38, og enkers andet ægteskab,

39-40.

Første Korintherbrev kap. 7

Prolog : Kap. 15:

Over for tvivl om dødes opstandelse

henviser Paulus til Kristi opstandelse,

1-11, som bevis på den almindelige opstandelse, 12-28. Andre beviser for

den almindelige opstandelse, 29-34.

Om opstandelseslegemet, 35-49.

De, der oplever Kristi genkomst, skal legemlig forvandles, 50-58.

Første Korintherbrev kap. 15

 

Prolog : Kap. 8:

Nydelse af offerkød er tilladt, da afguderne ikke eksisterer, 1-6.

Dog kan det blive nødvendigt for

kristne at afholde sig derfra af

hensyn til ængstelige trosfæller,

7-13.

Første Korintherbrev kap. 8

Prolog : Kap. 16:

Indsamlingen til menigheden i Jerusalem,

1-4. Paulus´ rejseplaner, 5-9. Timoteus´ og Apollos´ komme, 10-12. Formaninger, 13-14. Stefanas´ husstand og korinternes udsendinge, 15-18. Hilsener, 19-20. Egenhændig slutningshilsen, 21-24.

Første Korintherbrev kap. 16