Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Romerbrevet

 

 

Prolog : Kap. 1:

Paulus hilser de kristne i Rom,

1-7. Hans længsel efter at

besøge dem og også hos dem

forkynde det evangelium, der er

en frelsende kraft for alle, som

tror,8-17. Hedningerne er under

Guds vrede, fordi de trods hans

åbenbaring i naturen dyrker

afguder, 18-23. Gud har straffet

dem ved at hengive dem til

skammelige laster, 24-32.

Romerbrevet kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 9:

Apostelens smerte over sine stammefrænder, 1-5. Gud har

ikke svigtet sine forjættelser,

der kun gælder Abrahams åndelige

slægt, 6-13. Gud har uindskrænket rådighed over mennesker, 14-18.

Men han har været langmodig

både over for hedninger og jøder,

19-29. Hedningerne greb

retfærdigheden af tro, medens

jøderne søgte selv at skabe sig retfærdighed, 30-33.

Romerbrevet kap. 9

 

 

Prolog : Kap. 2:

Gud vil dømme alle efter deres

gerninger, 1-10, både

hedningerne, der har en

rettesnor i deres samvittighed,

og jøderne, der vel har loven,

men ikke holder den, 11-24;

den udvortes omskærelse kan i

kke frelse, 25-29.

Romerbrevet kap. 2

Prolog : Kap. 10:

Jødernes religiøse iver har

ikke bragt dem frelse, 1-3. Retfærdigheden af loven og retfærdigheden af tro er hinanden modsatte, 4-13. Evangeliet er forkyndt også for jøderne, så at der ingen undskyldning er for deres vantro, der skyldes deres genstridighed, 14-21.

Romerbrevet kap. 10

 

 

Prolog : Kap. 3:

Jøderne har ganske vist Guds

forjættelser, 1-8, men da både

jøder og hedninger lever i synd,

er hele menneskeslægten hjemfalden

til Guds straf, 9-20. Men nu har

Gud åbenbaret sin frelse, idet han

frikender alle dem, der tror på Kristus,

hvis sonende død har

bragt forløsningen, 21-26.

Derved er al selvros udelukket,

27-31.

Romerbrevet kap. 3

 

 

Prolog : Kap. 11:

Ikke hele jødefolket har vist sig ulydigt, idet en del af det tog imod Guds nåde, 1-10. På grund af det øvrige Israels vantro er frelsen kommet ud til hedningerne,

11-15. De hedningekristne må ikke foragte jøderne, 16-24. Israels forhærdelse skal kun vare til en tid; derefter skal de føres til tro og frelse, 25-36.

Romerbrevet kap. 11

Prolog : Kap. 4:

Om retfærdiggørelse af tro vidner

allerede Det gamle Testamente,

1-8. Da Abraham blev retfærdiggjort

før sin omskærelse, kan også de

uomskårne ikke-jøder få del

 i den samme frelse som han,

9-12.  Således er Abraham fader

til alle, der tror, hvad enten de er

jøder eller hedninger, 13-25.

Romerbrevet kap. 4

 

 

Prolog : Kap. 12:

Formaning til et helligt liv, 1-2. Som lemmer på Kristi legeme skal vi tjene hverandre med de nådegaver, vi har fået betroet, 3-8. Formaning til at vise kærlighed mod alle, også mod fjender,

9-21.

Romerbrevet kap. 12

Prolog : Kap. 5:

Trængslerne styrker håbet, der

hviler på Guds kærlighed,

åbenbaret i Kristi død for syndere,

1-11. Synd og død er kommet ved

Adam, men stærkere er retfærdigheden

og livet, der er kommet ved Kristus,

12-19. Loven har forøget synden,

for at nåden kunne blive des rigere,

20-21.

Romerbrevet kap. 5

 

Prolog : Kap. 13:

Formaninger til lydighed mod øvrigheden, 1-7, til kærlighed mod næsten, 8-10, og til at fly alt usømmeligt, 11-14.

Romerbrevet kap. 13

Prolog : Kap. 6:

Guds nåde giver ikke frihed til at synde;

thi ved at døbes til samfund med den korsfæstede frelser er vi selv døde bort

fra synden og har fået kraft til et nyt liv,

1-14. Den, der er blevet retfærdighedens

tjener, kan ikke længere tjene synden,

15-23.

Romerbrevet kap. 6

 

 

Prolog : Kap. 14:

De stærke og de svage i troen formanes til gensidig at anerkende hverandres syn på visse ydre ting, 1-12. De stærke skal vogte sig for at forlede de svage til at handle mod deres overbevisning, 13-23.

Romerbrevet kap. 14

Prolog : Kap. 7:

Den troende, der har del i Kristi

død, er død fra loven, 1-6. Loven

er vel i sig selv hellig, men den

ægger synden frem i det kødelige

menneske og tvinger ham til at

gøre, hvad han egentlig ikke vil,

7-25.

Romerbrevet kap. 7

 

Prolog : Kap. 15 :

Formaninger til hjælpsomhed og

enighed efter Kristi eksempel, 1-13.

Som hedningeapostel har Paulus

ret til at formane romerne, således

som han har gjort, 14-21. Han gør

rede for sine rejseplaner, 22-29, og beder om forbøn,

30-33.

Romerbrevet kap. 15

 

 

Prolog : Kap. 8:

De, som er i Kristus, er ved hans

Ånd frelst fra fordømmelsen og frigjort fra kødets og dødens magt, 1-11. Åndens vidnesbyrd om barneret hos Gud, 12-17. Det trefoldige frelsessuk hos skabningen, de troende og Helligånden vidner om, at

den kommende herlighed er vis, 18-27.

Da Gud har kaldet os, stoler vi på,

at alle livets tilskikkelser må tjene

os til bedste, 28-30. Således er vi i samfundet med Kristus sejrrigt og trygt forvissede om at være under Guds kærlighed, 31-39.

Romerbrevet kap. 8

Prolog : Kap. 16:

Paulus anbefaler Føbe og sender sin hilsen til mange enkelte troende, 1-16, advarer mod falske lærere, 17-20, hilser fra forskellige, 21-23, og slutter

Romerbrevet kap. 16