Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Nye Testamente

Apostlenes Gerninger

 

 

Prolog : Kap 1:

Jesu himmelfart, 1-11.

Mattias vælges til apostel i

Judas´ sted, 12-26.

Apostlenes Gerninger kap. 1

 

 

Prolog : Kap. 15:

Apostelmødet i Jerusalem i anledning af striden om, hvorvidt hedningekristne skal overholde Moseloven, 1-29. Barnabas og Paulus skilles, og Paulus begynder på sin anden missionsrejse, 30-41.

Apostlenes Gerninger kap. 15

 

Prolog : Kap. 2:

Helligåndens udgydelse på pinsedag, 1-13. Peters tale,

14-36. Menighedens vækst,

37-41, og fællesskabet, 42-47.

Apostlenes Gerninger kap. 2

Prolog : Kap. 16:

Paulus besøger sammen med Timoteus menighederne i Lilleasien, 1-10, rejser til Makedonien og prædiker i Filippi, 11-15, fængsles, 16-24, og udfries på underfuld måde, 25-40.

Apostlenes Gerninger kap. 16

Prolog : Kap. 3:

Peter helbreder en lam mand,

1-11, og forkynder, at Jesus er

den lovede Messias, 12-26.

Apostlenes Gerninger kap. 3

 

Prolog : Kap. 17:

Paulus forkynder evangeliet i Tessalonika, 1-9, i Berøa, 10-13, og i Athen, 14-34.

Apostlenes Gerninger kap. 17

Prolog : Kap. 4:

Peter og Johannes for rådet,

1-22. Menighedens bøn og indbyrdes kærlighed, 23-37.

Apostlenes Gerninger kap. 4

 Prolog : Kap. 18:

Paulus forkynder evangeliet i Korint, 1-17, og afslutter sin anden missionsrejse ved over Efesus, Kæsarea og Jerusalem at vende tilbage til Antiokia, 18-22. 

Nogen tid efter rejser han ud på ny og besøger først Galatien og Frygien, 23. Apollos prædiker i Efesus, retledes af Akvila og drager til Akaja, 24-28.

Apostlenes Gerninger kap. 18

Prolog : Kap. 5:

Ananias og Safira, 1-11. A

postlene gør undere, 12-16, fængsles, men udfries af en

engel og stilles igen for rådet,

17-32. Gamaliels tale, 33-39. Apostlenes løslades, 40-42.

Apostlenes Gerninger kap. 5

Prolog : Kap. 19:

Paulus virker i Efesus i to år, forkynder evangeliet for jøder og hedninger, gør undergerninger, så mange kommer til troen, 1-20. Han vil rejse videre og sender to af sine medhjælpere i forvejen, 21-22. Demetrius fremkalder et opløb, 23-41.

Apostlenes Gerninger kap. 19

 

Prolog : Kap. 6:

De syv fattigforstandere, 1-6. Menighedens vækst, 7.

Stefanus anklages for rådet,

8-15.

Apostlenes Gerninger kap. 6

 Prolog : Kap. 20:

Paulus rejser fra Lilleasien til Makedonien og Grækenland og tilbage igen, opvækker Eutykus i Troas, 1-12, og tager i Milet afsked med de ældste fra Efesus, 13-38.

Apostlenes Gerninger kap. 20

 

Prolog : Kap. 7:

Stefanus´ forsvarstale; han

viser, at Guds nærværelse

ikke er bundet til templet, og

minder om jødefolkets genstridighed mod Moses

og profeterne, 1-53. Hans martyrdød, 54-60.

Apostlenes Gerninger kap. 7

Prolog : Kap. 21:

Paulus afslutter sin tredje missionsrejse. Han rejser over Tyrus, 1-6, og Kæsarea, hvor Agabus forudsiger hans fængsling, 7-14, til Jerusalem, hvor han deltager i en jødisk renselse, 15-26. Han overfaldes i helligdommen af jøderne og fængsles, 27-40.

Apostlenes Gerninger kap. 21

 

Prolog : Kap. 8:

Forfølgelse, 1-4.

Filip i Samaria. Simon

troldmand, 5-25.

Kandakes skatmester, 26-40.

Apostlenes Gerninger kap. 8

 

Prolog : Kap. 22:

Paulus taler til jøderne, 1-21, vækker deres forbitrelse, trues med piskning,

22-30.

Apostlenes Gerninger kap. 22

Prolog : Kap. 9:

Saulus omvendes, 1-19, og flygter fra Damaskus, 20-30. Peter helbreder Æneas og opvækker Tabita, 31-43.

Apostlenes Gerninger kap. 9

Prolog : Kap. 23:

Paulus taler for det jødiske råd og tages på ny i forvaring, 1-11. Jødernes sammensværgelse mod ham, 12-22. Han føres til Kæsarea, 23-35.

Apostlenes Gerninger kap. 23

 

Prolog : Kap. 10:

Den hedenske høvedsmand Kornelius bliver døbt af Peter

Apostlenes Gerninger kap. 10

Prolog : Kap. 24:

Paulus anklages for Feliks, 1-9, og forsvarer sig, 10-21. Han bliver i

Kæsarea som fange, 22-27.

Apostlenes Gerninger kap. 24

 

Prolog : Kap. 11:

Peter forsvarer hedningers

dåb, 1-18. Den første hedningekristne menighed grundlægges i Antiokia, 19-26. Indsamlingen til de kristne i Judæa, 27-30.

Apostlenes Gerninger kap. 11

 

Prolog : Kap. 25:

Festus genoptager Paulus´ sag, 1-8. Paulus appellerer til kejseren, 9-12, og stilles for Agrippa, 13-27.

Apostlenes Gerninger kap. 25

Prolog : Kap. 12:

Jakob dræbes, Peter

fængsles, men udfries af en engel, 1-17. Herodes dør, 18-25.

Apostlenes Gerninger kap. 12

 

Prolog : Kap. 26:

Paulus forsvarer sig for Agrippa

Apostlenes Gerninger kap. 26

Prolog : Kap. 13:

Paulus´ første missionsrejse; sammen med Barnabas forkynder han evangeliet på Kypern, 1-12. Paulus´ tale i synagogen i Antiokia, 13-43. Jøderne forkaster evangeliet, men hedningerne modtager det, 44-52.

Apostlenes Gerninger kap. 13

 

Prolog : Kap. 27:

Rejsen til Rom. Skibbruddet.

Apostlenes Gerninger kap. 27

Prolog : Kap. 14:

Paulus og Barnabas forkynder evangeliet i Ikonium, 1-4, og  i Lystra, hvor de antages for guder, 5-20a; de prædiker i Derbe og vender tilbage til Antiokia, 20b-28.

Apostlenes Gerninger kap. 14

Prolog : Kap. 28:

Paulus på Malta, 1-10; rejsen fortsættes til Rom, 11-16. Paulus prædiker for jøderne og bliver to år i mildt fangenskab i Rom, 17-31.

Apostlenes Gerninger kap. 28