Bibliasound

 

 

 

 

 

 

De Apokryfe Skrifter

Siraks Bog

 

 

Den Græske Oversætters Forord

 

Prolog : Kap. 26:

Den gode kvinde, 1-4. Værst af tre onder

er en ond, utugtig kvinde, 5-12.

Sammenligning mellem en god og en

ond hustru, 13-18. Tre sørgelige ting, 28.

Siraks Bog kapitel 26

 

Prolog : Kap. 1:

Al visdom stammer fra

Herren, 1-10. Gudsfrygt

hører med til sand visdom,

11-20. Gudsfrygt er uforenelig

med vrede, hykleri og hovmod,

22-30.

Siraks Bog kapitel 1

 

Prolog : Kap. 27:

Købmandskabets farer, kap. 26, 29-

kap. 27, 3. Et menneske kendes på sin

tale, 4-11. Man bør vogte sig for dårer o

g frække, 12-15. Om trofasthed i venskab,

16-24. Man falder selv i den grav, man

har gravet for andre, 25-29.

Siraks Bog kapitel 27

Prolog : Kap. 2:

Formaning til at vise standhaftighed

under trængsler, 1-6, og til at stole

på Guds barmhjertighed,

7-11. Veråb over de slappe,

12-14, og skildring af gudsfrygtens ytringsformer, 15-18.

Siraks Bog kapitel 2

 

Prolog : Kap. 28:

Formaning til at tilgive sin næste,

kap. 27, 30- kap. 28, 7. Advarsel

mod vrede og stridslyst, 8-12; mod

sladder og bagvaskelse, 13-26.

Siraks Bog kapitel 28

Prolog : Kap. 3:

Børns pligter over for deres

forældre, 1-16. Formaning til

ydmyghed og til at undgå

overmod i tanke og handling, 17-29.

Betydningen af at give almisse,

30-31.

Siraks Bog kapitel 3

 

Prolog : Kap. 29:

Om lån til trængende, og om

tilbagebetaling af lån, 1-13; om at gå i

borgen, 14-20; om nøjsomhed, 21-23;

og om den fremmedes sørgelige lod, 24-28.

Siraks Bog kapitel 29

Prolog : Kap. 4:

Formaning til barmhjertighed

og til gavmildhed over for

trængende, 1-10. Hvad visdommen

kræver af dem, der søger den,

og hvad den skænker, 11-19.

Forskellige formaninger om den

rette undseelse, om

sandhedskærlighed,

hensynsfuldhed

og gavmildhed, 20-31.

Siraks Bog kapitel 4

 

Prolog : Kap. 30:

Om børneopdragelse, 1-13; om

sundhed og livsglæde, og om

sorgens skadelige virkninger, 14-24.

Siraks Bog kapitel 30

Prolog : Kap. 5:

Advarsel mod at forlade

sig på jordisk gods, 1-8, og

formaning til at holde tungen i ave,

9- kap. 6, 1.

Siraks Bog kapitel 5

 

Prolog : Kap. 31:

Rigdommens besvær og farer,

1-11. Om god opførsel ved gæstebud

og om mådehold i mad og drikke, 12-31.

Siraks Bog kapitel 31

Prolog : Kap. 6:

Advarsel mod tøjlesløshed,

2-4. Sande og falske venner,

5-17. Opfordring til at tilegne

sig visdom, tillige med vejledning

om, hvorledes det kan ske; lønnen

derfor, 18-37.

Siraks Bog kapitel 6

 

Prolog : Kap. 32:

Regler ved festligt lag, 1-13.

Formaning til studium af loven,

og til besindigt overlæg, 14-23.

Siraks Bog kapitel 32

Prolog : Kap. 7:

Formaninger til en ret

livsvandel i samfundet, 1-17,

og i familien, 18-28; til at

udrede afgifterne til præsterne,

29-31, og til at vise godhed mod

fattige, bedrøvede og syge, 32-36.

Siraks Bog kapitel 7

 

Prolog : Kap. 33:

Fortsat formaning til at holde sig

til loven, kap. 32, 24- kap. 33, 3,

og til at tænke, før man taler, 4-6.

Uligheden i naturen og

menneskeverdenen stammer fra Gud,

7-15. Sirak er den sidste visdomslærer,

16-19. Værdien af at bevare sit gods

og sin stilling, 20-24. Om den rette

adfærd mod tjenere, 25-33.

Siraks Bog kapitel 33

 

Prolog : Kap. 8:

Advarsel mod uklog

stridslyst over for mægtige

og rige og mod hoveren

over for syndere og gamle,

1-7. Formaning til at lytte

til de vises tale, 8-9, og til

at vise forsigtighed i

samkvemmet med forskellige

slags mennesker, 10-19.

Siraks Bog kapitel 8

 

Prolog : Kap. 34:

Advarsel mod at lade sig lede af

drømme, 1-8. Den vidtberejste

forfatters erfaring, 9-20. Om ret offer,

bøn og faste, 21-31.

Siraks Bog kapitel 34

Prolog : Kap. 9:

Formaning til at tage sig i

agt for kvinder, 1-9, til ikke

at svigte gamle venner, 10,

til at holde sig fjernt fra ugudelige,

11-13, og til at søge samkvem med

vise og retfærdige, 14-18.

Siraks Bog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 35:

Den rette offertjeneste er at holde

loven og vise gavmildhed, 1-13.

Herren er den retfærdige dommer,

som vil skaffe de undertrykte ret, 14-26.

Siraks Bog kapitel 35

Prolog : Kap. 10:

Visdommens betydning for herskere,

1-5. Advarsel mod vrede og hovmod,

6-18. Sand og falsk ære, 19- kap. 11, 1.

Siraks Bog kapitel 10

 

 

Prolog : Kap. 36:

Bøn om Israels frelse og fjendernes

tilintetgørelse, 1-19. Kvinder er ikke ens;

det er en lykke at eje en god hustru, 20-28.

Siraks Bog kapitel 36

Prolog : Kap. 11:

Den rette bedømmelse af mennesker,

2-6. Formaning til forsigtighed i tale og

til ikke at blande sig i for meget, 7-10. Mennesket bestemmer dog i kke selv

sin skæbne; lykke og ulykke kommer

fra Gud, 11-28. Varsomhed i valg af

omgang, 29-34.

Siraks Bog kapitel 11

 

 

Prolog : Kap. 37:

Sandt og falsk venskab, 1-6.

Advarsel mod dårlige rådgivere, 7-15.

Den sande vise, 16-26. Formaning til

mådehold i henseende til mad, 27-31.

Siraks Bog kapitel 37

Prolog : Kap. 12:

Regler for velgørenhed, 1-7.

Advarsel mod falske venner, 8-18.

Siraks Bog kapitel 12

 

Prolog : Kap. 38:

Lægekunsten stammer fra Gud,

hvorfor man i sygdomstilfælde skal

søge lægen og bede til Herren, 1-15.

Man bør holde måde med sorgen

over en afdød, 16-23. Frihed for

groft arbejde er en nødvendig

forudsætning for visdomsstudium, 24-34a.

Siraks Bog kapitel 38

 

 

Prolog : Kap. 13:

Advarsel mod at søge riges

og mægtiges selskab, 1-13; i stedet

bør man holde sig til ligemænd,

15-20. Rigdommens fordele, 21-26.

Siraks Bog kapitel 13

 

Prolog : Kap. 39:

Hvorledes visdommen vindes og

ytrer sig, kap. 38, 34b- kap. 39, 11.

Sirak opfordrer til at høre på ham og

lovprise Gud for alt det skabte, i

særdeleshed for den underfulde

hensigtsmæssighed i naturen, 12-35.

Siraks Bog kapitel 39

 

 

Prolog : Kap. 14:

Advarsel mod gerrighed,

1-10; man bør hellere nyde livet, så

længe det varer, 11-16; alt er jo forgængelighed, 17-19. Lykkelig den

mand , som har  fundet visdommen,

20-27.

Siraks Bog kapitel 14

 

 

Prolog : Kap. 40:

Menneskelivets lidelser, 1-7.

De ugudeliges skæbne, 8-17.

De bedste livsgoder, 18-27.

Tiggerens sørgelige lod, 28-30.

Siraks Bog kapitel 40

Prolog : Kap. 15:

Visdommens betydning for den, der

finder den, 1-10. Menneskets frie vilje,

11-20.

Siraks Bog kapitel 15

 

Prolog : Kap. 41:

Om døden, 1-4; de ugudeliges

forbandelse og de frommes evige ry,

5-13. Tilfælde, hvor skamfølelse er

på sin plads, 14- kap. 42, 1a.

Siraks Bog kapitel 41

 

 

Prolog : Kap. 16:

Vanartede børn i mængde er ikke

noget gode, 1-5. Syndere vil ikke

undslippe Guds straf, 6-14. Ingen

må mene sig upåagtet af Gud, 17-23.

Med visdom har Gud indrettet naturen,

24-29.

Siraks Bog kapitel 16

 

 

Prolog : Kap. 42:

Ting, man ikke bør skamme sig over,

1b-8. En faders bekymring for sin

datter, 9-14. Lovprisning af Guds

herlige skaberværk, 15-25.

Siraks Bog kapitel 42

Prolog : Kap. 17:

Mennesket som skabningens

ypperste, 1-14. Guds gengældende retfærdighed  og nåde, 15-24.

Formaning  til omvendelse, 25-32.

Siraks Bog kapitel 17

 

Prolog : Kap. 43:

Fortsættelse af lovsangen over

Guds undere i naturen: sol, måne,

stjerner, 1-10, regnbuen, sne, hagl,

torden, tåge og is, 11-22, havet og

dets sælsomme skabninger, 23-26.

Herren kan man aldrig prise nok, 27-33.

Siraks Bog kapitel 43

 

 

Prolog : Kap. 18:

Guds storhed og menneskets ringhed,

1-14. Sårende ord bør undgås, især

når man øver velgørenhed, 15-18.

Man bør være forudseende og

forsigtig, 19-29, og sky vellyst,

30-33.

Siraks Bog kapitel 18

 

 

Prolog : Kap. 44:

Lovprisning af fædrene i almindelighed,

1-15; af Enok, Noa, Abraham, Isak og

Jakob, 16-23a.

Siraks Bog kapitel 44

Prolog : Kap. 19:

Man bør sky drukkenskab,

1-3, tage vare på sin tunge, 4-12,

og være forsigtig med at tro på

bagtalelse, 13-17. Den rette visdom

og falsk klogskab, 20-30.

Siraks Bog kapitel 19

 

 

Prolog : Kap. 45:

Lovprisning af Moses, kap. 44, 23b- kap.

45, 5; af Aron, med en skildring af hans ypperstepræstelige dragt og embede,

6-22; samt af Pinehas, 23-26.

Siraks Bog kapitel 45

Prolog : Kap. 20:

Betydningen af at tale og

at tie i rette tid, 1-8. Skinnet bedrager

ofte, 9-13. Den gerriges gave er af tvivlsom værdi, 14-17. Advarsel mod tungens synder, 18-26. Visdommens nytte, 27-31.

Siraks Bog kapitel 20

 

 

Prolog : Kap. 46:

Lovprisning af Josua og Kaleb, 1-10;

af dommerne i almindelighed, 11-12;

og af Samuel, 13-20.

Siraks Bog kapitel 46

Prolog : Kap. 21:

Formaninger til at fly synden,

1-10. Den vises og dårens

egenskaber, 11-28.

Siraks Bog kapitel 21

 

Prolog : Kap. 47:

Lovprisning af Natan og David, 1-11.

Lovprisning af Salomo, tillige med

dadel af hans synd, 12-22. Dadel af

Rehabeam og Jeroboam, 23-25.

Siraks Bog kapitel 47

 

 

Prolog : Kap. 22:

Om dovenskab, 1-2; om

børn, der volder deres

forældre skam, 3-6; om

dårer, 7-15; om værdien

af klogt overlæg, 16-18; om

forholdet til venner, 19-27.

Siraks Bog kapitel 22

 

 

Prolog : Kap. 48:

Lovprisning af Elias, 1-11; af Elisa,

tillige med en klage over Israels ulydighed,

12-16; samt af Ezekias og Esajas, 17-25.

Siraks Bog kapitel 48

Prolog : Kap. 23:

Bøn om bevarelse fra synd,

1-3, især fra kødets fristelser,

4-6. Om tungens synder, 7-15,

og om tre former for utugt, 16-27.

Siraks Bog kapitel 23

 

Prolog : Kap. 49:

Lovprisning af Josias, Jeremias,

Ezekiel og de tolv små profeter, 1-10;

af Jesua og Nehemias, 11-13; samt af menneskeslægtens stamfædre, 14-16.

Siraks Bog kapitel 49

 

 

Prolog : Kap. 24:

Visdommen lovpriser sig

selv og indbyder dem, der længes

efter den, 1-22; i hele sin fylde findes

den i loven, men derfra er den ledet

videre af Sirak, der gerne har villet

være en visdomslærer for alle lige til

de seneste slægter, 23-34.

Siraks Bog kapitel 24

 

Prolog : Kap. 50:

Lovprisning af ypperstepræsten

Simon, 1-21. Slutningsbøn, 22-24.

Siraks ringeagt for edomitter, filistre

og samaritanere, 25-26. Lovprisning af visdomsstudiet, 27-29.

Siraks Bog kapitel 50

Prolog : Kap. 25:

Tre skønne egenskaber

og tre slags foragtelige mennesker,

1-6. Ti lykkelige ting, 7-11. Den

onde kvinde, 13-26.

Siraks Bog kapitel 25

 

Prolog : Kap. 51:

To tillæg: takkebøn til Herren,

som har friet Sirak fra fjendens

efterstræbelser, 1-12; og et oprindelig

alfabetisk digt, hvori Sirak skildrer sin egen søgen efter visdom og opfordrer andre til at tage imod hans undevisning, 13-30.

Siraks Bog kapitel 51