Bibliasound

 

 

 

 

 

 

De Apokryfe Skrifter

Visdommens Bog

 

Prolog : Kap. 1:

Formaning til at beflitte sig på

retfærdighed og gudsfrygt;

ingen synd, heller ikke

gudsbespottelig tale, forbliver

ustraffet, 1-10. Døden er syndens

straf, som de ugudelige selv

nedkalder over sig, 11-16.

Visdommens Bog kapitel 1

 

Prolog : Kap. 11:

Skildring af visdommens

virksomhed blandt

israelitterne under

ørkenvandringen og

sammenligning mellem

ægypternes og israelitternes

skæbne, 2-14. Det, hvormed

mennesker forser sig, bliver

anvendt som middel til deres

afstraffelse; dog er Gud langmodig

og barmhjertig mod alle sine

skabninger, vers 15- kap. 12, 1.

Visdommens Bog kapitel 11

 

 

Prolog : Kap. 2:

De ugudelige tror ikke på menneskets udødelighed, 1-5, og opfordrer derfor til

at nyde livet, 6-9, og til at mishandle de fromme, hvis eksempel er dem

til besvær, 10-20; de tænker ikke på,

at Gud skabte mennesket til

at opnå udødelighed, og at døden

er kommet ind i verden ved Djævelen,

21-24.

Visdommens Bog kapitel 2

 

Prolog : Kap. 12:

Guds langmodighed tilsigter

at bringe mennesker til

omvendelse, hvad man kan se af hans

adfærd mod kana´ anæerne, 2-11a;

den Almægtige viser ikke skånsel af frygt,

men han er mild og straffer kun dem strengt,

der trodser ham, 11b-18.  Af Guds

langmodighed skal israelitterne lære at

udvise en lignende kærlighed; og når Gud

viste overbærenhed over for kana´ anæerne,

vil han vise endnu større mildhed over for sit

eget folk, 19-22. Også over for ægypterne

havde Guds straffe opdragende

formål, 23-28.

Visdommens Bog kapitel 12

 

 

Prolog : Kap. 3:

Ulykker, som rammer de fromme,

er prøvelser, der tilsigter at gøre

dem skikkede til at få del i det

evige liv, 1-9; de ugudelige

derimod får deres velfortjente

straf, 10-12. Barnløse frommes

lod er bedre end den, der bliver

børnerige ugudelige til del,

13-19.

Visdommens Bog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 13:

Tilbedelse af naturens kræfter er

tåbelig, dog mindre dadelværdig end

dyrkelse af afgudsbilleder, 1-9; det er jo

meningsløst at bede til genstande,

som mennesker selv har tilvirket af metaller,

sten eller træ, 10-19.

Visdommens Bog kapitel 13

Prolog : Kap. 4:

Barnløshed hos fromme er bedre

end børnerigdom hos ugudelige,

da de fromme lever videre i eftermælet,

1-6. Sædelig renhed

er også bedre end et langt liv;

når Gud tager den retfærdige

bort, er det for at bevare ham for

fristelser, 7-19.

Visdommens Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 14:

Billeddyrkelsens tåbelighed, 1-11,

dens oprindelse, 12-21, og dens

skæbnesvangre sædelige følger,

22-31.

Visdommens Bog kapitel 14

Prolog : Kap. 5:

På dommens dag vil de ugudelige

for sent opdage deres vildfarelser,

kap. 4, 20- kap. 5, 13; da får nemlig

de retfærdige deres løn og

de ugudelige deres straf, 14-23.

Visdommens Bog kapitel 5

 

Prolog : Kap. 15:

Israelitterne har, takket være

Guds godhed, ikke ladet sig forføre til

billeddyrkelse, 1-5. Skildring af, hvorledes

en pottemager laver et gudebillede, 6-13; afgudsbillederne er altså livløse ting,

frembragte af dødelige mennesker,

14-17. Også ægypternes dyretilbedelse

er tåbelig, 18-19.

Visdommens Bog kapitel 15

 

 

Prolog : Kap. 6:

Opfordring til magthaverne om

at tilegne sig visdom, da de

ellers vil rammes af Guds straf,

1-11. Visdommen kommer

de søgende i møde, og

længselen efter visdom fører

gennem en sædelig udvikling til

udødelighed og det

sande kongeherredømme,

12-25.

Visdommens Bog kapitel 6

 

Prolog : Kap. 16:

Sammenligning mellem ægypterne og

israelitterne: de første blev straffet med dyr,

de sidste fik deres føde af dyr, 1-4;

israelitterne måtte nok en kort tid lide af dyr,

men ægypterne blev dræbt af dyr, 5-14;

ægypterne blev straffet med regnbyger,

som indeholdt hagl og lyn, israelitterne fik

en mannaregn, 15-29.

Visdommens Bog kapitel 16

 

 

Prolog : Kap. 7:

Skønt konge deler forfatteren

kår med almindelige mennesker,

1-6; han er dog kommet i

besiddelse af visdommen, og den

er mere værd end alle jordiske

goder og lærer ham at bruge disse

på rette måde, 7-14. Skildring af

visdommens mangfoldige indhold

og dens evne til at gennemtrænge

hele tilværelsen, 15- kap. 8, 1.

Visdommens Bog kapitel 7

 

 

 

Prolog : Kap. 17:

Ægypterne blev straffet med mørke,

1-6, som deres troldmænd ikke kunne

fjerne, og som deres onde samvittighed

gjorde mere frygtindgydende, 7-13; og

denne deres frygt fyldte mørket med

indbildte rædsler, 14-21.

Visdommens Bog kapitel 17

Prolog : Kap. 8:

Visdommen skildres som en

ung kvinde, 2-8; i samliv med

den vinder man ære, anseelse

og magt, 9-16; forfatterens

stadige længsel efter den, 17-21.

Visdommens Bog kapitel 8

 

Prolog : Kap. 18:

Mens ægypterne ramtes af mørket,

havde israelitterne klart dagslys,

1-4. Ægypterne, som havde besluttet

at dræbe israelitterne, måtte selv dø,

5-19. Også blandt israelitterne skete

der mandefald i ørkenen, men det var

kun kortvarigt, idet ypperstepræsten

Aron bragte det til ophør, 20-25.

Visdommens Bog kapitel 18

 

 

Prolog : Kap. 9:

Forfatterens bøn til Gud om visdommen,

1-6, der er nødvendig, for at han på ret

måde kan varetage sin kongegerning,

7-12; det naturlige menneske er nemlig

svagt og kan kun ved visdommens hjælp erkende og udføre Guds vilje, 13-18.

Visdommens Bog kapitel 9

 

Prolog : Kap. 19:

Det røde Hav, hvori ægypterne druknede,

tjente israelitterne til frelse; og medens

ægypterne blev plaget af vanddyr, tjente

vagtler fra havet israelitterne til føde, 1-12. Ægypternes straf var velfortjent, idet de

havde handlet værre end sodomitterne, 13-17; Gud kan nemlig ændre elementernes natur og virksomhed, så de tjener hans formål, og han har da også gjort sit folk stort og herligt, 18-22.

Visdommens Bog kapitel 19

 

 

Prolog : Kap. 10:

Visdommens virksomhed i Israels historie: hos Adam og Noa, 1-4, hos Abraham og Lot, 5-9, hos Jakob og Josef, 10-14, og blandt folket efter udfrielsen fra Ægypten, 15- kap.

11, 1.

Visdommens Bog kapitel 10