Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Jeremias´ Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Overskrift, 1-3.  Kaldelsen;

mandeltræet og kedelen, 4-19.

Jeremias´ Bog kapitel 1

 

Prolog : Kap. 27:

Billedlig fremstilling af kaldæernes herredømme; advarsel mod opstand.

Jeremias´ Bog kapitel 27

 

 

Prolog : Kap. 2:

Det gode forhold mellem Herren

og folket i ørkenvandringens

dage, 1-3, ødelagde folket ved en

troløshed, 4-9, som søger sin lige,

10-13. Derfor revsede Herren det med store ulykker, 14-18; men revselsen har ikke frugtet; troløsheden er den samme og  giver sig flere udslag, som folket ikke kan lyve sig fra, 19-37.

Jeremias´ Bog kapitel 2

 

 

Prolog : Kap. 28:

Jeremias og Hananja

Jeremias´ Bog kapitel 28

Prolog : Kap. 3:

Folkets troløshed, som det ikke

vil være ved, synes ikke at kunne

gøres god igen, 1-5. Judas synd

er større end Israels (Efraims),

6-11. Når folket vil omvende sig,

vil Herren være det nådig, 12-13.

Profeti om Efraims og Judas f

relse fra landflygtigheden, 14-18.

Skønt brøden er stor, hører

profeten i ånden det omvendte

folk svare på Herrens kald med

anger over sin synd, 19-25.

Jeremias´ Bog kapitel 3

 

 

Prolog : Kap. 29:

Jeremias´ brev til de landflygtige, 1-23. Straffedom over Sjemaja, 24-32.

Jeremias´ Bog kapitel 29

Prolog : Kap. 4:

Herren vil tage mod folket, hvis

det omvender sig, men også kun

da, 1-4. To profetier om en grum

fjendes (skyternes) indfald: løven

fra nord 5-10; den glødende

østenstorm, 11-18. Profeten

klager over at måtte skue så

grufulde ting, 19-22. Et syn, 2

3-28. Profeti om den grumme

fjende. Den tilsidesatte skøge,

29-31.

Jeremias´ Bog kapitel 4

 

 

Prolog : Kap. 30:

Frelsens tid (kap. 30-31). Landflygtighedens ophør, 1-3.

En rædsom tid forestår, men

Israel skal frelses, 4-11. Juda

lider nu ilde for sin synd, men

fjenderne skal tilintetgøres, 1

2-17, og de landflygtige

vende hjem til gode kår, 18-24.

Jeremias´ Bog kapitel 30

Prolog : Kap. 5:

Profeten ser med gru, at både

høje og lave i Jerusalem er

grove syndere, 1-8, og forudsiger

dem Herrens straffedom, 9-17.

Profeti om landflygtigheden,

18-19. Den stærke Gud og hans

blinde folk, 20-22. Folkets frafald

og synder, 23-31.

Jeremias´ Bog kapitel 5

 

Prolog : Kap. 31:

Også Efraim skal frelses, fæste

bo i Samaria og dyrke Herren i Jerusalem, 1-6. Med fast hånd v

il Herren selv lede Efraims

hjemfærd, 7-9, og give dem

herlige kår, 10-14; da stilles

Rakels gråd over hendes børn,

15-17; thi Herren kan ikke afslå

det angrende Efraims bøn om

nåde, 18-22. Judas kommende

lykke, 23-26. Herren vil give hele

Israel ny ungdom, 27-28. Da skal ingen lide for fædrenes, men kun

for egen brøde, 29-30. En ny pagt oprettes, således at Herrens vilje skrives i hjerterne, 31-34, og så skal Israel altid være Herrens folk, 35-37. Jerusalem skal genopbygges og aldrig mere ødelægges, 38-40.

Jeremias´ Bog kapitel 31

 

 

Prolog : Kap. 6:

Profeti om den grumme fjendes

storm på Jerusalem, 1-5. Tilbud

om omvendelse og frelse i sidste

øjeblik, 6-8. Tilbudet modtages

ikke af det blinde folk, der er

vildledt af præster og falske

profeter, hvorfor profeten til sin

sorg må udtale Guds strenge

dom over dem, 9-15. Ulykken

er, at folket trods Moses og

profeterne tager det let med

synden og stoler blindt på ofre,

16-21. Profeti om den grumme

fjende, 22-26. Folket lignes ved

værdiløst metal, 27-30.

Jeremias´ Bog kapitel 6

 

 

Prolog : Kap. 32:

Medens landet er i kaldæernes hånd, køber Jeremias jord i Anatot, et varsel om lysere tider.

Jeremias´ Bog kapitel 32

Prolog : Kap. 7:

Trussel om, at templet skal

ødelægges, 1-15. Så længe folket

dyrker stjerner, er der ingen redning,

16-20. Herren kræver ikke ofre;

hans vilje har folket aldrig brudt sig

om, 21-27. Derfor støder han det

bort i vrede, 28-29. Straffetale mod menneskeofrene i Hinnoms dal,

30-34.

Jeremias´ Bog kapitel 7

 

 

Prolog : Kap. 33:

Profetier om Israels herlige fremtid

Jeremias´ Bog kapitel 33

Prolog : Kap. 8:

Fortsættelse, 1-3. Folkets

hårdnakkede frafald er uden sidestykke, 4-7. De skriftkloges indbildte, golde visdom, 8-13. Den truende ulykke,

14-17. Profetens

klage derover, 18- kap. 9, 1.

Jeremias´ Bog kapitel 8

 

 

Prolog : Kap. 34:

Jeremias trøster Zedekias med, at han skal dø i fred og få en ærefuld jordefærd, 1-7. Jeremias påtaler et løftebrud, 8-22.

Jeremias´ Bog kapitel 34

Prolog : Kap. 9:

Klage over folkets mange synder,

2-11, der er skyld i landets ulykke,

12-16. Dødeklage over folket,

17-22. Om at rose sig, 23-24.

De uomskårnes straf, 25-26.

Jeremias´ Bog kapitel 9

 

 

Prolog : Kap. 35:

Rekabitterne som israelitternes forbillede

Jeremias´ Bog kapitel 35

Prolog : Kap. 10:

Afguderne og den sande Gud,

1-16. Klage over ulykken, 17-22.

Bøn om mildere straf, 23-25.

Jeremias´ Bog kapitel 10

 

Prolog : Kap. 36:

Jeremias´ ord optegnes af Baruk, 1-8, og oplæses for folket, 9-13, fyrsterne, 14-20, og kong Jojakim, der brænder bogrullen, 21-26. De optegnes på ny; profeti mod Jojakim, 27-32.

Jeremias´ Bog kapitel 36

 

 

Prolog : Kap. 11:

Herren pålægger profeten at

holde folket til pagten, 1-8, og

truer afgudsdyrkerne, 9-14. Ofre

kan ikke redde folket fra døden,

15-17. Profeten beder om hævn 

over sine bysbørn for en sammensværgelse mod hans

liv, som Herren har åbenbaret

ham, 18-20. Herrens svar, 21-23.

Jeremias´ Bog kapitel 11

 

 

Prolog : Kap. 37:

Jeremias forudsiger Zedekias Jerusalems fald, 1-10. Jeremias fængsles, 11-16. Zedekias spørger Jeremias til råds og løslader ham af fængselet, 17-21.

Jeremias´ Bog kapitel 37

Prolog : Kap. 12:

Profetens klage over sine

gudløse fjenders lykke, 1-4.

Herrens svar: han må være

tålmodig og finde sig

i det, der er værre, 5-6.

Herrens sorg over at have

måttet overgive

landet til nabofolkenes horder,

7-13. Nabofolkenes straf og

frelse, 14-17.

Jeremias´ Bog kapitel 12

 

 

Prolog : Kap. 38:

Jeremias kastes i en cisterne, men frelses af Ebed-Melek, 1-13. Jeremias´ sidste samtale med Zedekias, 14-28.

Jeremias´ Bog kapitel 38

Prolog : Kap. 13:

Billedhandlingen med bæltet,

1-11. Lignelsen om vindunken,

12-14. Tiden til omvendelse er

snart omme; det truende mørke,

15-17. Dommen kundgøres

konge og folk, 18-27.

Jeremias´ Bog kapitel 13

 

 

Prolog : Kap. 39:

Jerusalems fald og straf ved Nebukadnezar, 1-10. Jeremias´ skæbne, 11-14. Forjættelse til Ebed-Melek, 15-18.

Jeremias´ Bog kapitel 39

Prolog : Kap. 14:

Under en tørke, 1-6, beder

folket om hjælp, 7-9. Herrens

svar, 10. Det syndige folks og de

falske profeters straf, 11-16.

Profetens klage over de

trængsler, der forestår folket,

17-18. Folket beder

om nåde under tørken, 19-22.

Jeremias´ Bog kapitel 14

 

 

Prolog : Kap. 40:

Jeremias´ går til Gedalja, 1-6. Gedalja som statholder i Juda, 7-12. Gedalja vil ikke tro, at Jisjmael har rænker for imod ham, 13-16.

Jeremias´ Bog kapitel 40

Prolog : Kap. 15:

Herrens afslag på folkets bøn,

1-4. Profeti om Jerusalems

undergang, 5-9. Profeten klager

over, at hans kald pådrager ham

hån og had og gør ham livet

glædeløst, 10-18. Herrens svar:

han må standse med slig tale;

omvender han sig, vil Herren

lade ham blive i sin tjeneste,

styrke ham og frelse ham fra

fjenderne, 19-21.

Jeremias´ Bog kapitel 15

 

 

Prolog : Kap. 41:

Jisjmael myrder Gedalja, 1-3, og nogle efraimitiske pilgrimme, 4-10. Johanan slår Jisjmael på flugt og fratager ham hans fanger, 11-15. Af frygt for kaldæerne vil Johanan føre folket til Ægypten, 16-18.

Jeremias´ Bog kapitel 41

Prolog : Kap. 16:

Profeten skal ikke stifte familie,

thi tiden er ond, 1-4. Han må

ikke have samkvem med det

dødsdømte folk, 5-9. Folkets afgudsdyrkelse skal

straffes med landflygtighed,

10-13. 16-18. 21. Profeti om landflygtighedens ophør,

14-15. Profeti om, at

hedningerne skal omvendes,

19-20.

Jeremias´ Bog kapitel 16

 

 

Prolog : Kap. 42:

Jeremias fraråder den påtænkte udvandring til Ægypten

Jeremias´ Bog kapitel 42

Prolog : Kap. 17:

Judas uudslettelige synd og

Herrens straf, 1-4. Om falsk og

sand tillid, 5-8. For Herren er intet

skjult, 9-10. Om uredelig vinding,

11. Herren er Israels håb, 12-13.

Profeten beder Herren

om hjælp mod og hævn over

sine fjender, der hader ham i den

tro, at ulykken, han varsler om,

er efter hans eget ønske, 14-18. Sabbatsbudet  indskærpes, 19-27.

Jeremias´ Bog kapitel 17

 

 

Prolog : Kap. 43:

Jøderne tvinger Jeremias til at følge med til Ægypten, 1-7. Jeremias forudsiger Nebukadrezars indfald i Ægypten, 8-13.

Jeremias´ Bog kapitel 43

Prolog : Kap. 18:

Pottemagerens adfærd et billede

på Herrens, 1-12. Klage over

folkets frafald, 13-17. Profeten

beder om hævn over sine

grusomme, lumske fjender, 18-23.

Jeremias´ Bog kapitel 18

 

 

Prolog : Kap. 44:

Straffetale til jøderne i Ægypten, 1-14. Kvinderne tager til genmæle, 15-19. Jeremias´ svar, 20-30.

Jeremias´ Bog kapitel 44

Prolog : Kap. 19:

Jerusalem lignes ved et

ituslået krus

Jeremias´ Bog kapitel 19

 

 

Prolog : Kap. 45:

Trøsteord til Baruk

Jeremias´ Bog kapitel 45

Prolog : Kap. 20:

Jeremias og Pasjhur, 1-6.

Profeten klager over sit kald,

som han dog ikke kan slippe,

7-12. Lovsang, 13. Profeten

forbander den dag, han

blev født, 14-18.

Jeremias´ Bog kapitel 20

 

 

Prolog : Kap. 46:

To profetier om Ægypten: Farao Nekos nederlag ved Karkemisj, 1-12; Nebukadrezars indfald i Ægypten, 13-26. Trøst til Israel, 27-28.

Jeremias´ Bog kapitel 46

Prolog : Kap. 21:

Profeten forudsiger Jerusalems

fald og råder til frivillig overgivelse,

1-10. Advarsel til kongehuset,

11-12. Trussel mod en by på

en slette, 13-14.

Jeremias´ Bog kapitel 21

 

 

Prolog : Kap. 47:

Profeti om filisterne

Jeremias´ Bog kapitel 47

Prolog : Kap. 22:

Advarsel til kongen, 1-9. Klage

over Sjallum (Joahaz), 10-12.

Trussel mod Jojakim, 13-19.

Klage over den kommende ulykke,

20-23. Trussel mod kong Jekonja (Jojakin), 24-30.

Jeremias´ Bog kapitel 22

 

 

Prolog : Kap. 48:

Profeti om Moab

Jeremias´ Bog kapitel 48

Prolog : Kap. 23:

Trussel mod lederne og profeti om

de landflygtiges hjemkomst, 1-4.

Profeti om Messias, 5-6. Profeti

om de landflygtiges hjemkomst,

7-8. Trusler mod de falske profeter,

9-40.

Jeremias´ Bog kapitel 23

 

 

Prolog : Kap. 49:

Profetier om Ammon, 1-6; Edom, 7-22; Damaskus, 23-27; arabiske stammer, 28-33; Elam, 34-39.

Jeremias´ Bog kapitel 49

Prolog : Kap. 24:

De to slags figener:

de bortførte og de, der blev i landet.

Jeremias´ Bog kapitel 24

 

 

Prolog : Kap. 50:

Profeti om Babel. 

De landflygtiges hjemfærd.

Jeremias´ Bog kapitel 50

Prolog : Kap. 25:

Profeti om det kaldæiske

verdensrige, 1-14. Vredesbægeret,

15-29. Verdensdommen, 30-38.

Jeremias´ Bog kapitel 25

 

 

Prolog : Kap. 51:

Profeti om Babel, 1-58. Jeremias´ pålæg til Seraja, 59-64.

Jeremias´ Bog kapitel 51

Prolog : Kap. 26:

Tempeltalen, 1-6. Præsterne

og profeterne vil slå Jeremias

ihjel, men kongens folk redder

ham, 7-19. Profeten Urija, 20-24.

Jeremias´ Bog kapitel 26

 

Prolog : Kap. 52:

Jerusalems ødelæggelse og Juda riges undergang, 1-27. Tallet på de bortførte, 28-30. Jojakin tages til nåde, 31-34 (jfr. 2Kong. 25, 1-21. 27-30).

Jeremias´ Bog kapitel 52