Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Salmernes Bog

 

 

Prolog : Kap. 1:

Den gudfrygtiges lykke, 1-3,

og de gudløses undergang, 4-6.

Salmernes Bog kap. 1

 

Prolog : Kap. 76:

Lovsang for en sejr, Gud har givet sit folk,

2-7. Gud er den stærkeste, og al verden

skal bøje sig for ham i tilbedende hyldest,

8-13. 1 Til sangmesteren. Med strengespil.

En salme af Asaf. En sang. 

Salmernes Bog kap. 76

Prolog : Kap. 2:

Salmisten undres over, at

folkeslagene er i oprør mod Herren

og hans salvede, 1-3. Herren kan

de dog ikke røre, og han har selv

 indsat sin salvede, kaldt ham sin

søn og givet ham magten over

hedningerne, 4-9. Derfor manes

oprørerne til at bøje sig for Herren,

10-12.

Salmernes Bog kap. 2

 

Prolog :

Kap. 77:

Folket råber i sin nød til Herren; det ser ud,

som om det er ude med hans magt og

nåde, 2-10. Mindet om Guds undere i

svundne tider, 11-21, (vækker dog håb om,

at Herren fremdeles vil være med sit folk). -Slutningen synes at mangle. 1 Til sangmesteren. Til Jedutun. Af Asaf. En salme. Sl. 62, 1.

 Salmernes Bog kap. 77

Prolog : Kap. 3:

Salmisten klager over sine

fjenders mængde, 2-3, trøster sig i

tillid til Gud, som hører hans bøn og

våger over ham, 4-7. Han beder om

nåde fremdeles, 8-9. 1 En salme af David,

da han flygtede for sin søn Absalom.

2 Sam. 15, 16 ff.

Salmernes Bog kap. 3

Prolog : Kap. 78:

Advarsel mod at være genstridig.

Manende træk af Israels historie.

1 En maskil* af Asaf.

Salmernes Bog kap. 78

 

 

Prolog : Kap. 4:

Salmisten beder om hjælp i nøden,

2, maner sine modstandere til

omvendelse, 3-6, og trøster og

glæder sig i Gud, 7-9.

1 Til sangmesteren*.

Med strengespil.

En salme af David.

*¤: til brug ved gudstjenesten.

Salmernes Bog kap. 4

Prolog :

Kap. 79:

Klageråb over templets vanhelligelse,

Jerusalems ødelæggelse og fjendens

morderiske fremfærd mod de fromme, 1-7.

Bøn om barmhjertighed mod folket og straf

over fjenderne for Guds barmhjertigheds og

æres skyld, 8-13. 1 En salme af Asaf.

Salmernes Bog kap. 79

 

Prolog : Kap. 5:

Salmisten påkalder Herren, 2-4, vis

på, at han nådig vil tage imod ham,

5-8. Han beder Herren hjælpe sig og

straffe hans onde fjender, så alle

gudfrygtige kan glædes, 9-13.

1 Til sangmesteren.

El-hannehilot*. En salme af David.

*musikudtryk af ukendt betydning.

Salmernes Bog kap. 5

 

Prolog : Kap. 80:

Bøn om, at Gud vil bringe Israel på fode,

nu det længe har lidt under hans vrede, 2-8.

Israel er jo en vinstok, Gud selv har plantet og givet trivsel i sit land; folket fatter derfor ikke, at han har kunnet give sit folk i hedningernes vold,

9-14. Bøn om hjælp, 15-20. 1 Til sangmesteren.

El-sjosjannim-edut*. Af Asaf. En salme.

*se til Sl. 60, 1.

Salmernes Bog kap. 80

Prolog : Kap. 6:

Salmisten beder om nådig frelse fra

døden, 2-8, vis på, at Herren vil

bønhøre ham, så fjenderne gribes af

rædsel og skam, 9-11.

1 Til sangmesteren.

Med strengespil. Efter den ottende*.

En salme af David.

*musikudtryk af ukendt betydning;

Jfr. 1Krøn.15, 21. Sl. 12, 1.

Salmernes Bog kap. 6

 

Prolog : Kap. 81:

En opfordring til at fejre Herrens højtid

(løvhyttefesten) med jubel, 2-6, og et ord

fra Gud, som minder om hans store

velgerninger mod folket og maner det til at

vende om fra sin ulydighed, for at han atter

kan vise dem sin frelsermagt og give dem

sin velsignelse, 7-17. 1 Til sangmesteren.

Al-haggittit*. Af Asaf. *se til Sl. 8, 1.

Salmernes Bog kap. 81

Prolog : Kap. 7:

Bøn om hjælp mod hadske fjender,

2-6. Bøn om dom over hedningerne,

7-12. Fjendens ondskab vil falde

tilbage på hans eget hoved, 13-18.

1 En sjiggajon* af David, som han

sang for Herren i anledning af

benjaminitten Kusj´ ord. *navn på en

slags sang; i øvrigt af ukendt betydning.

Salmernes Bog kap. 7

Prolog : Kap. 82:

Herren foreholder dommerne, der er sat

som guder på jorden, deres uretfærdighed

og lader dem vide, at de står for fald.

1 En salme af Asaf.

Salmernes Bog kap. 82

Prolog : Kap. 8:

Lovprisning af himlens og jordens skaber,

2-3, for hans ufattelige

godhed mod mennesket, som han

har ophøjet til jordens herre, 4-10.

1 Til sangmesteren. Al-haggittit*.

En salme af David.

*musikudtryk af ukendt betydning.

Salmernes Bog kap. 8

 

Prolog : Kap. 83:

Bøn til Herren om at rejse sig mod nabofolkene, som vil udrydde hans folk, 2-9, og gøre med

dem, som han i dommertiden gjorde med sine 

fjender, så de kan kende, at han er den eneste, almægtige Gud, 10-19.

1 En sang. En salme af Asaf.

Salmernes Bog kap. 83

Prolog : Kap. 9:

Salmisten takker Herren for frelse

fra fjender,  2-7, og priser ham som

den retfærdige dommer og de fortryktes hjælper, 8-19. Bøn om dom over hedningefolkene, 20-21. -Salmen er alfabetisk: det første vers begynder

med det hebraiske alfabets første

bogstav, et følgende med det andet

o.s.v. I denne salme, hvor hvert bogstav indleder to vers, er der enkelte uregelmæssigheder, og der nås kun til omtrent midt i alfabetet.

1 Til sangmesteren. Al-mut-labben*.

En salme af David. *måske et musikudtryk; betydningen er ukendt.

Salmernes Bog kap. 9

Prolog : Kap. 84:

Salmen er et udtryk for glæden ved

at dvæle i Guds helligdom, hvor sjælen

finder hvile og tryghed, styrke og velsignelse.

1 Til sangmesteren. Al-haggittit*.

Af Koras sønner. En salme.

*se til Sl. 8, 1.

Salmernes Bog kap. 84

Prolog : Kap. 10:

Salmisten klager over de gudløses

overmodige ondskab, 1-11, og beder

Herren om hjælp, 12-15, vis på, at Herren

hører de armes bøn, 16-18. -Salmen er

alfabetisk på samme måde som Sl. 9, dog

med flere uregelmæssigheder. Den

begynder det sted i alfabetet, hvor

Sl. 9 ender. I den græske oversættelse

udgør de to salmer kun én.

Salmernes Bog kap. 10

Prolog : Kap. 85:

Taknemmelig for den store nåde, Herren

har vist sit folk, 2-4, beder salmisten om

den fulde frelse, 5-8, og udtaler sin frejdige

tro på, at Herren vil stå ved sit ord og fylde

landet med sin  herlighed, 9-14.

1 Til sangmesteren. Af Koras sønner.

En salme.

Salmernes Bog kap. 85

 

 

 

 

Prolog : Kap. 11:

De gudløse forfølger de fromme,

1-3, men disse sætter deres håb

til Herren, den alvidende og retfærdige

Gud, 4-7. 1 Til sangmesteren.

Af David.

Salmernes Bog kap. 11

Prolog :  Kap. 86:

Bøn om Guds bistand i nøden og om

hjælp til at vandre Guds vej i tillid til hans miskundhed og almagt. 1 En bøn af David.

Salmernes Bog kap. 86

Prolog : Kap. 12:

Bøn om hjælp i en ond tid, 2-5.

Herrens svar, 6, som er til at lide på,

7-9. 1 Til sangmesteren. Efter den

ottende*. En salme af David.

*se til Sl. 6, 1.

Salmernes Bog kap. 12

Prolog :  Kap. 87:

I Jerusalem har Guds folk, selv om det

er født andetsteds, dog sin åndelige

hjemstavn. 1 Af Koras sønner.

En salme. En sang.

Salmernes Bog kap. 87

Prolog :  Kap. 13:

Klage over, at Herrens hjælp

udebliver, 2-3, og tillidsfuld bøn,

om at den må komme, 4-6.

1 Til sangmesteren. En salme

af  David.

Salmernes Bog kap. 13

 

Prolog : Kap. 88:

Nødråb fra en, der er stedt i yderste nød,

forladt af mennesker, fuld af lidelser (spedalskhed), 2-10, og for hvem

tanken om dødens håbløshed gør alt

end mere håbløst, 11-19. 1 En sang.

En salme af Koras sønner. Til sangmesteren.

Al-mahalat-leannot*. En maskil** af ezraitten Heman. *musikudtryk af ukendt betydning.

*se til Sl. 32, 1.

Salmernes Bog kap. 88

Prolog : Kap. 14:

Salmisten klager over den almindelige

vanart, 1-3, vis på, at dommen

kommer over de gudløse, 4-6.

Længsel efter Israels frelse, 7

(jfr. Sl. 53).

Salmernes Bog kap. 14

 

Prolog : Kap. 89:

Efter at have lovprist den Gud, der

engang udtalte den store forjættelse

over Davids hus, 2-19, og efter at have

udmalet denne forjættelse, 20-38, råber

salmisten til Gud om nåde, nu da Davids kongedømme er styrtet og Herrens folk

lider under hårde trængsler og fjenders spot,

39-52. –Med en lovprisning ender salmebogens tredje del, 53. 1 En maskil* af ezraitten Etan.

*se til Sl. 32, 1.

Salmernes Bog kap. 89

Prolog : Kap. 15:

Hvem der kan nærme sig Herren

1 En salme af David.

Salmernes Bog kap. 15

 

Prolog :  Kap. 90:

I en langvarig trængsels tid råber folket

til Gud, 1. Han er den evige, men

menneskelivet er så kort, 2-6. Og i dette

korte liv har de kun kendt til kummer og lidelse; det skyldes deres synd, men det forstår så få,

7-12. Bøn om, at Herren vil vise dem

miskundhed, 13-17. 1 En bøn af den Guds

mand Moses.

Salmernes Bog kap. 90

Prolog : Kap. 16:

Den frommes glæde over at tilhøre

Gud i samfund med de hellige, 1-7,

og hans vished om Guds

beskærmelse, også i døden, 8-11.

1 En miktam* af David.

*ordet, hvis betydning er ukendt,

blev af Luther gengivet ved: et

gyldent smykke.

Salmernes Bog kap. 16

Prolog : Kap. 91:

Herren værner den, der sætter sin lid til ham, 1-13. Herrens eget ord borger derfor, 14-16.

Salmernes Bog kap. 91

Prolog : Kap. 17:

I tillid til sin retfærdighed råber

salmisten til Herren, 1-5, om

frelse fra ondsindede, overmodige

fjender, 6-12, og om straf over dem,

13-15. 1 En bøn af David.

Salmernes Bog kap. 17

 

Prolog : Kap. 92:

Jublende lovprisning af Herren, 2-4,

for de gudløses fald og de frommes

oprejsning, 5-12, hvilket på ny har stadfæstet

troen på Herrens retfærdighed, 13-16.

1 En salme. En sang for sabbatsdagen. Sl. 147, 1.

Salmernes Bog kap. 92

Prolog : Kap. 18:

Lovprisning af Gud som eneste

værn imod fjenderne, 2-4.

I dødsfare hørte han bønnens

nødråb og åbenbarede sig i sin

vælde til frelse fra fjenderne, 5-20.

Således lønner Gud den fromme,

der lyder hans bud, 21-28.

Denne fortrøstning skal også fremdeles

bekræfte sig, 29-31, ligesom Gud

forhen gav styrke og sejr over

fjenderne, 32-43. Kongens

vidtstrakte herredømme bliver

derfor en kilde til ny lovprisning og tak,

44-51 (jfr. 2Sam.22).


1 Til sangmesteren. Af HERRENS

tjener David, som sang HERREN

denne sang, dengang HERREN

havde frelst ham af alle hans fjenders

og af Sauls hånd. 2 Han sang:

Salmernes Bog kap. 18

Prolog : Kap. 93:

Lovprisning af Herrens vælde

Salmernes Bog kap. 93

Prolog : Kap. 19:

Himlens undere er en lovprisning af

Gud, 2-7. Lovprisning af Guds lov,

8-12. Bøn om syndsforladelse og

hjælp imod synden, 13-15.

1 Til sangmesteren.

En salme af David.

Salmernes Bog kap. 19

 

Prolog : Kap. 94:

Bøn om, at Herren vil gribe ind over for voldsmænd, der samvittighedsløst misbruger deres magt, 1-7. Medens dårerne tvivler på Gud, 8-11, er de, der holder fast ved Herrens lov, visse på, at Herren vil hjælpe dem i fremtiden, 12-15, som hidtil, 16-19. Den Gud, som hader uret, vil tilintetgøre voldsmændene, 20-23.

Salmernes Bog kap. 94

Prolog : Kap. 20:

Bøn for kongen før kampen, 2-6,

i vished om at blive hørt, 7-10.

1 Til sangmesteren.

En salme af David.

Salmernes Bog kap. 20

 

Prolog : Kap. 95: 

Opfordring til at prise Herren, 1-7a. Folket manes til lydighed med henblik på den straf, der ramte det genstridige folk i ørkenen, 7b-11.

Salmernes Bog kap. 95

Prolog : Kap. 21:

Salmisten priser Herrens

miskundhed mod kongen, 2-8, og

kongens sejr over fjenderne, 9-13.

Slutningsbøn, 14.

1 Til sangmesteren.

En salme af David.

Salmernes Bog kap. 21

Prolog :  Kap. 96:

Israel skal kundgøre Herrens vælde, og al verden skal tilbede og prise Herren, jordens skaber og dommer (jfr. 1Krøn. 16, 23-33).

Salmernes Bog kap. 96

Prolog : Kap. 22:

Salmisten klager over at være

svigtet af Gud og hånet af

mennesker, 2-9. Råb om frelse fra

de rovgriske fjender, 10-22.

Bønhørelsen skal blive en kilde til

lovprisning i Israel, ja til tilbedende

ihukommelse blandt alle jordens

folk, 23-32. 1 Til sangmesteren.

Efter ”morgenrødens hind”*.

En salme af David.

*musikudtryk af ukendt betydning.

Salmernes Bog kap. 22

Prolog : Kap. 97:

Lovsang til den Gud, der har åbenbaret sin vælde og gjort afgudsdyrkerne til skamme, men frydet sit folk.

Salmernes Bog kap. 97

Prolog : Kap. 23:

Trygheden i Herren, der er den

gode hyrde, 1-4, og den gæstfrie vært,

5-6. 1 En salme af David.

Salmernes Bog kap. 23

 

Prolog : Kap. 98:

Lovsang til Herren, som har frelst sit folk, 1-3. Al jorden skal stemme i, 4-9. 1 En salme.

Salmernes Bog kap. 98

Prolog : Kap. 24:

Lovprisning af jordens herre

og skaber, 1-2. Kun den, der er

sand og ren af hjertet, kan nærme

sig ham, 3-6. Han kommer til sit hus

som ærens konge, 7-10.

1 Af David. En salme.

Salmernes Bog kap. 24

Prolog :  Kap. 99: 

Lovsang til Herren, som har vist sin vælde over for folkeslagene, 1-5. Han hørte bønner som i  fordums dage og tilgav folket dets synd, 6-9-

Salmernes Bog kap. 99

Prolog : Kap. 25:

I tillid til Herrens trofasthed og

miskundhed mod dem, der frygter

ham, beder salmisten om

tilgivelse for synd, om hjælp i

trængsel og om, at Herren vil lede

ham på de rette veje. -Salmen er

alfabetisk (jfr. Til Sl.9) med et nyt bogstav

først i hvert vers. 1 Af David.

Salmernes Bog kap. 25

Prolog : Kap. 100:

Opfordring til at prise Herren i hans tempel

1 En salme. Til takofferet.

Salmernes Bog kap. 100

Prolog : Kap. 26:

I tillid til sin uskyld, 1-8, beder

salmisten om at gå fri for den

straffedom, der skal overgå de gudløse,

9-12. 1 Af David.

Salmernes Bog kap. 26

Prolog : Kap. 101:

Et fyrstespejl

1 Af David. En salme.

Salmernes Bog kap. 101

 

 

Prolog : Kap. 27:

Den frommes frimodige tro på

Herren, 1-6. Bøn om hjælp i nøden,

7-14. 1 Af David.

Salmernes Bog kap. 27

 

Prolog : Kap. 102:

Bøn om hjælp under svare lidelser, 2-12. Salmisten har fuld tro til, at Herren snart vil genopbygge det ødelagte Jerusalem så herligt,

at både kommende slægter og andre folk og riger skal prise hans navn, 13-23. Ny bøn om hjælp. Guds almagt og evighed borger for, at hans tjenere skal frelses, 24-29. 1 Bøn af en elendig, når hans kraft svigter, og han udøser sin klage for Herren.

Salmernes Bog kap. 102

Prolog : Kap. 28:

Den fromme råber til Herren om

at gå fri for de straffedomme, der

med rette kommer over de gudløse,

1-5; han er vis på at blive bønhørt,

 6-7. Bøn for Israel, 8-9. 1 Af David.

Salmernes Bog kap. 28

 

Prolog : Kap. 103:

Taksigelse for alle Guds velgerninger, 1-6,

for hans barmhjertighed, som altid fulgte hans folk, rig på tilgivelse, 7-13, og som er uforandret over for dem, der holder hans pagt, 14-18. Ham skal al skabningen prise, 19-22. 1 Af David.

Salmernes Bog kap. 103

Prolog : Kap. 29:

Herrens tordenrøst

1 En salme af David.

Salmernes Bog kap. 29

 

Prolog : Kap. 104:

Lovprisning af Herrens skaberværk i tilknytning til 1Mos. 1, 1-30. Ønske om, at Herren må have glæde af sin skabning, og at syndere må udryddes, 31-35.

Salmernes Bog kap. 104

Prolog : Kap. 30:

Salmisten priser Herren, fordi han

har frelst ham fra dødsfare, 2-6.

Da han levede i kødelig tryghed,

lod Gud ham føle sin vrede, men da

han bad, blev han hørt, 7-13.

1 En salme. En sang ved husets

indvielse. Af David.

Salmernes Bog kap. 30

Prolog : Kap. 105:

Lovprisning af Herrens velgerninger mod Israel indtil indvandringen i Kana´ an (jfr. 1Krøn. 16, 8-22).

Salmernes Bog kap. 105

Prolog : Kap. 31:

Salmisten beder tillidsfuldt om hjælp

i nøden, 2-9. Hans elendighed er

stor, 10-14, men han forlader sig på

Herren, beder frimodigt til ham,

15-19, og priser hans godhed mod

dem, som stoler på ham, 20-25.

1 Til sangmesteren.

En salme af David.

Salmernes Bog kap. 31

Prolog :  Kap. 106: 

Bøn om at måtte opleve den velsignelse, Herren har lovet sit folk, 1-5. 47. Salmisten minder om, hvorledes Israel stadig syndede mod Herren, og hvorledes Herren alligevel forbarmede sig over det, 6-46. Med en lovprisning ender salmebogens fjerde del, 48.

Salmernes Bog kap. 106

Prolog : Kap. 32:

Syndsforladelsens velsignelse,

1-2. At bekende sine synder er

vejen til Guds nåde, 3-7. Formaning

til gudsfrygt, tro og glæde i Herren,

8-11. 1 Af David. En maskil*.

*navn på en slags sang; i øvrigt

af ukendt betydning.

Salmernes Bog kap. 32

 

Prolog : Kap. 107:

Opfordring til at prise Herren for hans miskundhed, 1-3. Han hjælper dem, der

farer vild i ørkenen, 4-9, dem, der vansmægter

i fængsel, 10-16, ligger syge, 17-22, eller er i havsnød, 23-32. Hvorledes Herren øver sin magt på jorden, 33-43.

Salmernes Bog kap. 107

Prolog : Kap. 33:

Opfordring til at prise Herren, 1-3,

Israels trofaste, retfærdige,

almægtige Gud, himlens og jordens

skaber, folkeslagenes overmand,

4-12, hvis øje følger menneskenes

færd, 13-15, de troendes sikre,

eneste hjælp, 16-21. Bøn om

Herrens miskundhed, 22.

Salmernes Bog kap. 33

Prolog : Kap. 108: 

Lovprisning af Herrens miskundhed og trofasthed, 2-6. I tillid til et løfte fra Gud

om at oprette rigets gamle magt, 7-11, råber folket til Gud, den eneste, som kan hjælpe,

12-14 (jfr. Sl. 57, 8-12; 60, 7-14). 1 En sang.

En salme af David. v. 1-6 jfr. Sl. 57, 8-12.

Salmernes Bog kap. 108

Prolog : Kap. 34:

Salmisten priser Herren, 2-4, som

skærmer sine, 5-8, og maner til at

holde sig til Herren og frygte ham,

9-15, da han våger over de

gudfrygtige, medens de onde

straffes, 16-23. –Salmen er a

lfabetisk på samme måde som

Sl. 25. 1 Af David, da han lod

afsindig for Abimelek, og denne

jog ham fra sig, og han drog bort.

1Sam. 21, 13 ff.

Salmernes Bog kap. 34

Prolog :  Kap. 109: 

Salmisten beder Herren om ikke at lade de udløses ondskab og svig uænset, 1-5. Han nedkalder forbandelse over dem, 6-20, og beder Herren forbarme sig over ham i hans trængsel, 21-31. 1 Til sangmesteren.

Af David. En salme.

Salmernes Bog kap. 109

Prolog : Kap. 35:

I hvert af salmens tre afsnit

(1-10, 11-18, 19-28) beder

salmisten om hjælp i nøden og om

undergang over sine utaknemmelige,

skadefro modstandere.

1 Af David.

Salmernes Bog kap. 35

 

Prolog :  Kap. 110: 

Ud fra et guddommeligt tilsagn udmaler salmisten, hvorledes Herren fører præstekongen frem til sejr over alle fjender i spidsen for sit folk.

1 Af David. En salme.

Salmernes Bog kap. 110

Prolog : Kap. 36:

De gudløses ondskab, 2-5.

Guds godhed, 6-10. Bøn om

hjælp, 11-13. 1 Til sangmesteren.

Af HERRENS tjener David.

Salmernes Bog kap. 36

 

Prolog : Kap. 111:

Lovprisning af Herrens velgerning mod sit folk. –Salmen er alfabetisk.

Salmernes Bog kap. 111

Prolog : Kap. 37:

Formaning til at stole og bie på

Herren; de gudløses velfærd er kun

skin, medens de retfærdiges lykke

er sikker. –Salmen er alfabetisk på

samme måde som Sl. 9. 1 Af David.

Salmernes Bog kap. 37

Prolog :  Kap. 112:

Lovprisning af den frommes retfærdighed

og lykke. –Salmen er alfabetisk.

Salmernes Bog kap. 112

Prolog : Kap. 38:

Fortvivlet over frygtelige lidelser,

som skyldes hans synd, råber

salmisten til Herren om nåde,

2-11. Svigtet af venner, hadet af

fjender bier han bestandig på

Herrens hjælp, 12-23. 1 En salme

af David. Lehazkir* *betydningen

dunkel, måske: når afgrødeofferet

frembæres. (3Mos. 2, 2) Sl. 70, 1.

Salmernes Bog kap. 38

Prolog : Kap. 113:

Al jorden skal prise Herren, den ophøjede

Gud uden lige, 1-6, der ophøjer de ringe, 7-9.

Salmernes Bog kap. 113

 Prolog : Kap. 39:

Salmisten har forgæves søgt at tie

til sin nagende smerte, 2-4. Han lider

ved tanken om livets flygtighed, men

sætter sin lid til Herren og beder

ham gøre ende på lidelsen, før det

korte liv er omme, 5-14.

1 Til sangmesteren. Til Jedutun.

En salme af David.

1Krøn. 9, 16; 16, 41. 42; 25, 1-3.

2Krøn. 5, 12.

Salmernes Bog kap. 39

Prolog : Kap. 114:

Lovprisning af Herrens undere ved udvandringen fra Ægypten

Salmernes Bog kap. 114

Prolog :  Kap. 40: 

Salmisten priser Herren for hans

frelse i farens stund og for hans

talløse velgerninger, 2-6, for

hvilke han vil takke ham ikke med

ofre, men med lydighed mod hans lov

og ved at vidne om hans miskundhed,

7-12. Stadig trues han af ulykker, og

fjender står ham efter livet; han beder

om, at de må blive til skamme og  de

fromme få grund til at glæde sig over

Herens frelse, 13-18 (v. 14-18= Sl. 70).

1 Til sangmesteren. Af David.

En salme.

Salmernes Bog kap. 40

Prolog : Kap. 115:

Afguderne og de, som slår lid til dem, er intet, 1-8, men Herren er den almægtige, som hans folk trygt stoler på og evigt priser, 9-18.

Salmernes Bog kap. 115

Prolog : Kap. 41:

I tillid til, at Herren holder den

fromme oppe og styrker ham, når

han er syg, 2-4, råber salmisten til

Herren om hjælp i sin sygdom, for at

ikke skadefro fjender skal få deres ønske

opfyldt og se ham gå til grunde, 5-13. -

Med en lovprisning ender  salmebogens

første del, 14. 1 Til sangmesteren.

En salme af David.

Salmernes Bog kap. 41

Prolog : Kap. 116:

Salmisten takker Herren, fordi han hørte hans råb og frelste ham i farens stund, 1-11. Han vil indfri sine løfter og bringe takofre midt iblandt sit folk, 12-19.

Salmernes Bog kap. 116

Prolog : Kap. 42:

I begge salmens to dele, 2-6,

7-12, udtaler salmisten sin længsel

efter Guds hus i det fremmede, hvor

fjender spotter hans tro, og sin tillidsfulde

forventning til Herren.

1 Til sangmesteren. En maskil* af

Koras sønner. *se til Sl. 32,  1.

1Krøn. 6, 22; 9, 19.

Salmernes Bog kap. 42

Prolog : Kap. 117

har ingen prolog!

Salmernes Bog kap. 117

Prolog : Kap. 43:

Salmisten beder om hjælp imod 

fjender og om atter at måtte

komme til Herrens hus for at deltage

i gudstjenesten, 1-4. Han er forvisset

om, at dette skal ske, 5 (jfr. Sl. 42).

Salmernes Bog kap. 43

Prolog : Kap. 118:

Israel opfordres til at istemme lovsang, 1-4. Herren har vist sig som den stærke frelser i farens stund, så hans folk trygt kan stole på ham, 5-18. Under jublende lovsang rykker festtoget ind ad templets porte, 19-29. ( Salmen synes skrevet til en tempelfest).

Salmernes Bog kap. 118

Prolog : Kap. 44:

I mindet om Herrens velgerninger i

svundne dage, 2-9, kan folket ikke forstå,

hvorfor Herren nu har givet

det i fjendevold, 10-17, eftersom

det ikke har svigtet ham, men tværtimod

lider for hans skyld, 18-23. Indtrængende

bøn om hjælp, 24-27.1 Til sangmesteren.

Af Koras sønner. En maskil*.

*se til Sl. 32, 1; 42, 1.

Salmernes Bog kap. 44

Prolog : Kap. 119:

Velsignelsen ved at følge Herrens lov.

–Salmen er alfabetisk, således at de

første otte vers alle begynder med det første bogstav i alfabetet, de næste otte alle med andet o.s.v.

Salmernes Bog kap. 119 

Prolog : Kap. 45:

Ved kongens brudefærd. Indledning,

2. Kongen hyldes for sin skønhed,

magt og rigdom og for sin

retfærdighed, 3-10. Bruden

opfordres til at glemme hjem og

folk over kongen og hyldes for sin

pragt ved sit indtog i kongeborgen,

11-16. Ønske om, at kongen må få

sønner, 17-18. 1 Til sangmesteren.

Til liljerne*. Af Koras sønner. En maskil**.

En sang om kærlighed. *musikudtryk af

ukendt betydning. **se til Sl. 32, 1.

Salmernes Bog kap. 45

Prolog : Kap. 120:

Salmisten, der før er blevet bønhørt i nød, råber til Gud om hjælp og om straf over svigefulde fjender, 1-4, blandt hvilke han må bo, og som altid vil strid, 5-7.

Salmernes Bog kap. 120

Prolog : Kap. 46:

Gud frelser sit folk, når alt vakler,

2-4. Han har reddet sin hellige stad,

medens riger gik til grunde, 5-8, og

derefter ladet en fredens tid oprinde

på jorden, 9-12. 1 Til sangmesteren.

Af Koras sønner. Al-alamot*. En sang.

Sl. 42, 1.*musikudtryk af ukendt betydning.

Salmernes Bog kap. 46

Prolog : Kap. 121:

Trøstefuld tillid til Gud 1 Sang til festrejserne.

Salmernes Bog kap. 121

Prolog : Kap. 47:

Gud lovprises som al jordens

konge, om hvem alle jordens folk

skal samles i tilbedelse.

1 Til sangmesteren. Af Koras

sønner. En salme. Sl. 42, 1.

Salmernes Bog kap. 47

Prolog : Kap. 122:

Pilgrimmene udsynger deres glæde over Jerusalem, 1-5, og deres ønsker om held og lykke over byen, 6-9. 1 Sang til festrejserne. Af David.

Salmernes Bog kap. 122

Prolog : Kap. 48:

Gud lovprises, fordi han har værnet

Jerusalem mod fjendens angreb,

så at byen står uskadt. 1 En sang.

En salme af Koras sønner. Sl. 42, 1.

Salmernes Bog kap. 48

Prolog : Kap. 123:

Tillidsfuld bøn om hjælp mod modstanderes hån og spot

1 Sang til festrejserne.

Salmernes Bog kap. 123

Prolog : Kap. 49:

Indledning, 2-5. Det er tåbeligt at

sætte sin lid til rigdom, der

jo ikke kan fri et menneske fra

døden, 6-21.1 Til sangmesteren.

Af Koras sønner. En salme. Sl. 42, 1.

Salmernes Bog kap. 49

Prolog : Kap. 124:

Herren prises, fordi han har frelst sit folk i den yderste nød. 1 Sang til festrejserne. Af David.

Salmernes Bog kap. 124

Prolog : Kap. 50:

Gud åbenbarer sig for at gå i rette

med sit folk, 1-6. Han attrår ikke

ofre, men lovprisning, 7-15.  Udvortes

gudsfrygt båder intet, men den,

som vandrer rettelig, vil han være en

frelser, 16-23. 1 En salme af Asaf.

Salmernes Bog kap. 50

Prolog : Kap. 125:

De retfærdiges tryghed i vished om Herrens beskærmelse 1 Sang til festrejserne.

Salmernes Bog kap. 125

Prolog : Kap. 51:

Bøn om udslettelse af synder

og renselse fra misgerninger

og om Guds Ånd med frelsens

glæde for at kunne drage syndere

til omvendelse og forkynde Guds

pris, 3-17. De rette ofre, 18-19.

Bøn for Zion, 20-21.

1 Til sangmesteren.

En salme af David, 2 dengang

Natan kom til ham, efter at han

havde været inde hos Batseba.

Salmernes Bog kap. 51 

Prolog : Kap. 126:

Frydesang over den underfulde frelse,

Herren har givet sit folk efter sorgens

tunge tid. 1 Sang til festrejserne.

Salmernes Bog kap. 126

Prolog : Kap. 52:

En gudløs magthavers

uretfærdighed og ondskab, 3-6.

Til de retfærdiges glæde vil Herren

styrte ham, 7-9, og de fromme skal

skærmes af Gud og prise ham,

10-11. 1 Til sangmesteren.

En maskil* af David,

*se til Sl. 32, 1.da edomitten

Doeg kom og meldte Saul, at David

var gået ind i  Ahimeleks hus.

1 Sam. 22, 9 ff.

Salmernes Bog kap. 52

Prolog : Kap. 127:

Forgæves er menneskers arbejde uden Herrens velsignelse, men den kommer i

rigt mål over hans venner, 1-2. Sønner er en god Guds gave, 3-5. 1 Sang til festrejserne.

Af Salomo.

Salmernes Bog kap. 127

Prolog : Kap. 53:

Salmisten klager over den

almindelige vanart, 2-4, vis på,

at dommen kommer over de gudløse,

5-6. Længsel efter Israels frelse,

7 (jfr. Sl. 14). 1 Til sangmesteren.

Al-mahalat*. En maskil** af David.

*musikudtryk af ukendt

betydning. **se til Sl. 32, 1.

Salmernes Bog kap. 53

Prolog : Kap. 128:

Herrens velsignelse er

over dem, der frygter ham, 1-4.

Ønske om Herrens velsignelse, 5-6.

1 Sang til festrejserne.                         

Salmernes Bog kap. 128

Prolog : Kap. 54:

Bøn om frelse fra gudløse fjender,

3-5, i vished om bønhørelse, 6-9.

1 Til sangmesteren. Med

strengespil. En maskil* af

David, *se til Sl. 32, 1. 2 da zifitterne

kom og sagde til Saul: ”David har

skjult sig hos os.” 1Sam. 23, 19; 26, 1.

Salmernes Bog kap. 54

Prolog : Kap. 129:

Store trængsler gik gennem tiderne hen

over Israel, men Herren frelste det, 2-4.

Så skal også nu fjendens råd mislykkes,

5-8. 1 Sang til festrejserne.

Salmernes Bog kap. 129

Prolog : Kap. 55:

Rædselslagen over de

gudløses svigefulde voldsfærd,

2-12, svigtet endog af en fordums

ven, 13-15, 21-22, råber salmisten

i voksende tillid til Herren, 16-20,

23-24. 1 Til sangmesteren. Med

strengespil. En maskil* af David.

*se til Sl. 32, 1.

Salmernes Bog kap. 55

Prolog : Kap. 130:

I nøden råber salmisten til den Gud,

der tilgiver synd, og bier på hans hjælp, 1-6. Således skal Israel tillidsfuldt bie på Herren,

7-8. 1 Sang til festrejserne.

Salmernes Bog kap. 130

Prolog : Kap. 56:

Trængt af hedensksindede fjender

beder salmisten om straf over dem

i voksende tillid til, at Herren ikke

svigter sine løfter eller glemmer

ham. 1 Til sangmesteren.

Al-jonat-elem-rehokim*.

Af David. En miktam**, da filisterne

greb ham i Gat. *musikudtryk af

ukendt betydning; oversættes almindelig:

den stumme due i det fjerne.

**se til Sl. 16, 1. 1 Sam. 21, 10 ff.

Salmernes Bog kap. 56

Prolog : Kap. 131:

Hvile i Gud 1 Sang til festrejserne.

Af David.

Salmernes Bog kap. 131

Prolog : Kap. 57:

Bøn om hjælp mod fjender, 2-7.

Lovsang, 8-12 (jfr. Sl. 108, 2-6).

1 Til sangmesteren. Al-tasjhet*.

Af David. En miktam**, da han

flygtede ind i hulen for Saul.

*musikudtryk af ukendt betydning.

**se til Sl. 16, 1. 1 Sam. 22,1; 24, 4.

Sl. 142, 1.

Salmernes Bog kap. 57

Prolog : Kap. 132:

Bøn til Herren om at ihukomme Davids

iver for Herrens ark, 1-10, og sine

forjættelser til David og Zion, 11-18.

1 Sang til festrejserne.

Salmernes Bog kap. 132

Prolog : Kap. 58:

Salmisten klager over uretfærdige

dommere(”guder”), som ikke vil

lade sig tale til rette, 2-6, og beder

Gud om at tilintetgøre de gudløse

voldsmænd, 7-10, for at det kan

kendes, at der er en retfærdig Gud,

11-12. 1 Til sangmesteren.

Al-tasjhet*. Af David. En miktam**.

*se til Sl. 57, 1. **se til Sl. 16, 1.

Salmernes Bog kap. 58

Prolog : Kap. 133:

Samdrægtighedens velsignelse

1 Sang til festrejserne. Af David.

Salmernes Bog kap. 133

Prolog : Kap. 59:

Salmisten beder om frelse fra

gudløse, svigefulde fjender, der

uden skyld fra hans side står ham

efter livet, 2-8, og om straf over dem

for deres synd og ondskab, 9-16.

Vis på bønhørelse vil han prise Gud,

17-18. 1 Til sangmesteren.

Al-tasjhet*. Af David. En miktam**,

da Saul udsendte folk, som skulle

vogte huset for at dræbe ham.

*se til Sl. 57, 1. **se til Sl. 16, 1.

1Sam. 19, 11 ff-

Salmernes Bog kap. 59

Prolog : Kap. 134:

Lovsang om natten i templet

1 Sang til festrejserne.    

Salmernes Bog kap. 134

Prolog : Kap. 60:

I tillid til et løfte fra Gud om at

oprette rigets gamle magt, 8-11,

råber folket i en streng tid til

Gud om hjælp, 3-7, 12-14

 (jfr. Sl. 108, 7-14).

1 Til sangmesteren. Al-sjusjan-edut*.

En miktam**af David til indøvelse,

*musikudtryk af ukendt betydning.

 **se til Sl. 16, 1. 2 dengang han

kæmpede med Aram-Naharajim og

Aram-Zoba, og Joab vendte tilbage

og slog edomitterne i Saltdalen,

12 000  mand. 2 Sam.8, 1 ff. 1Krøn.

18, 3 ff.

Salmernes Bog kap. 60

Prolog :  Kap. 135:

Lovprisning af Herren, Israels almægtige Gud, 1-5, som råder over naturens vældige kræfter, 6-7, og som underfuldt frelste sit folk ud af Ægypten og gav dem deres land i eje, 8-14. Ham, den eneste sande Gud, skal hans folk lovsynge, 15-21.

Salmernes Bog kap. 135

Prolog : Kap. 61:

Salmisten råber til Herren om

at være hans værn, 2-6. Bøn

for kongen, 7-9. 1 Til sangmesteren.

Til strengespil. Af David.

Salmernes Bog kap. 61

Prolog : Kap. 136:

Lovprisning af Herren, der underfuldt skabte verden og udfriede sit folk, og hvis miskundhed varer evindelig.   

Salmernes Bog kap. 136

Prolog : Kap. 62:

Hadet af onde, svigefulde

modstandere finder salmisten

fred i sin sjæl hos Gud, de troendes

værn, 2-9. Den, der stoler

mennesker eller jordisk gods,

skuffes, men Herren er stærk og

nådig, 10-13. 1 Til sangmesteren.

Til Jedutun. En salme af David. Sl. 39, 1.

Salmernes Bog kap. 62

Prolog : Kap. 137:

Salmisten mindes Israels savn og trængsel i Babel, og råber om straf over Edom og Babel, fordi de handlede ilde med Herrens folk, 7-9.

Salmernes Bog kap. 137

Prolog : Kap. 63:

Salmisten synger om sin inderlige

længsel efter Gud, thi Guds

miskundhed er hans største

lykke, 2-9. Derfor har de, som vil

ham ondt, kun undergang i vente,

10-12. 1 En salme af David, da han

var i Judas ørken. 1Sam. 23, 14.

Salmernes Bog kap. 63

Prolog : Kap. 138:

Salmisten lovsynger Herren, fordi han

opfylder sine forjættelser og frelser ham.

1 Af David. 

Salmernes Bog kap. 138

Prolog : Kap. 64:

Bøn om hjælp mod lumske, onde

og løgnagtige fjender,

2-7, i tryg vished om, at

Herrens straf skal ramme dem,

8-9, og menneskene fyldes

med ærefrygt for ham, 10-11.1

Til sangmesteren. En salme

af David.

Salmernes Bog kap. 64

Prolog : Kap. 139:

I tillid til Gud, som gennemskuer ham,

1-6, som overalt er ham nær, 7-10, for

hvem alt er klart, 11-12, som har dannet

ham i det skjulte og lagt hele hans liv til rette, 13-18, råber salmisten om straf over de gudløse, som også er hans fjender, 19-24.

1 Til sangmesteren. Af David. En salme.

Salmernes Bog kap. 139

Prolog : Kap. 65:

Lovprisning af Herren, der tilgiver

synd og giver mennesker adgang

til sig, 2-5, udfolder sin magt over

hele jorden, så mennesker fyldes

med ærefrygt og jubel, 6-9, og nu

har velsignet landet med frugtbarhed

og grøde, 10-14.1 Til sangmesteren.

En salme af David. En sang.

Salmernes Bog kap. 65

Prolog : Kap. 140:

Tillidsfuld bøn om hjælp mod rænkefulde modstandere, 2-6, at deres rænker må mislykkes og Guds dom ramme dem,

7-14. 1 Til sangmesteren. En salme af David.

Salmernes Bog kap. 140

Prolog : Kap. 66:

Al jorden opfordres til at lovsynge

Herren, som øver vældige gerninger,

hersker over jorden og frelser sit folk,

1-12. Hans menighed vil takke

ham med ofre og vidne om, hvad

han har gjort, 13-20. 1 Til sangmesteren.

En sang. En salme.

Salmernes Bog kap. 66

Prolog : Kap. 141:

Salmisten beder om, at Herren vil vogte

ham for gudløshed, idet han er villig til at

tage mod tugt fra de retfærdige, 1-5.

Han beder om, at ikke han, men de gudløse selv må hildes i deres rænker, 6-10. –I flere vers er meningen ikke tydelig. 1 En salme

af David.

Salmernes Bog kap. 141

Prolog : Kap. 67:

Ønske om, at Herren vil velsigne

sit folk, for at alle folk må kende

ham. 1 Til sangmesteren. Med

strengespil. En salme. En sang.

Salmernes Bog kap. 67

Prolog :  Kap. 142:

Hadet af fjender og svigtet af alle råber salmisten til Herren om hjælp 1 En maskil*

af David, da han var i hulen. En bøn.

*se til Sl. 32, 1. 1Sam. 22, 1. Sl. 57, 1.

Salmernes Bog kap. 142

Prolog : Kap. 68:

Salmen er en hyldest til Herren,

der knuser sine gudløse fjender,

men hjælper sit retfærdige folk,

2-7. Med Deboras sang (Dom. 5)

som forbillede skildres en sejr,

Herren har givet sit folk, 8-19.

Derfor priser hans folk ham under

festoptog til sang og spil, 20-28.

Bøn om, at Herren vil fuldende,

hvad han har begyndt, så den tid

kan oprinde, da alle folk samler sig

om ham og bringer ham hyldestgave,

29-36. 1 Til sangmesteren. Af David.

En salme. En sang.

Salmernes Bog kap. 68

Prolog :  Kap. 143:

Forfulgt af fjender, med døden for øje,

selv afmægtig råber salmisten i mindet

om Herrens tidligere gerninger tillidsfuldt

til Herren om nåde og hjælp til at vandre ad hans veje. 1 En salme af David.

Salmernes Bog kap. 143

Prolog : Kap. 69:

Et nødråb til Gud fra en af de fromme, der lider under de gudløses ondskab, 2-6. Hans lidelser skyldes hans tro på Gud, 7-13. I sin nød påkalder han Herrens barmhjertighed, 14-22, og nedkalder Herrens straf over de gudløse , 23-29.

Han tror fuldt og fast, at Gud vil hjælpe ham, så at han skal kunne synge ham en lovsang, 30-32. Alle de fromme  skal dele hans glæde, 33-34. Og når Herren frelser Zion, skal al verden bryde ud i lovsang, 35-37. 1 Til sangmesteren. Til liljerne*. Af David. *se til Sl. 45,1.    

Salmernes Bog kap. 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolog : Kap. 144:

Med ord fra ældre salmer (især Sl. 18), der lovsynger Herrens store frelsesgerninger, beder salmisten Herren om nu atter at vise sin vælde over for mægtige,  svigefulde fjender, 1-11. Israels lykke under Herrens værn, 12-15. 1 Af David.   

Salmernes Bog kap. 144

Prolog : Kap. 70:

Salmisten beder om, at de, som

står ham efter livet, må blive til

skamme og de fromme få grund til

at glæde sig over Herrens frelse

(jfr. Sl. 40, 14-18). 1 Til sangmesteren.

Af David. Lehazkir*. *se til Sl. 38,1.      

Salmernes Bog kap. 70

Prolog : Kap. 145:

Lovprisning af Herrens vælde og hans miskundhed mod alt, hvad der lever, især mod dem, der er i nød, og dem, der frygter ham. -Salmen er alfabetisk.1 En lovsang af David.    

Salmernes Bog kap. 145

 

 

 

 

Prolog : Kap. 71:

Idet salmisten med tak mindes, hvorledes Herren i svundne dage værnede sit folk, 1-8, beder han trøstigt om, at Herren også nu, da dets kraft er brudt og fjenderne er store på det, vil frelse sit folk og fylde det med jubel og lovsang over hans retfærdighed, 9-24.  

Salmernes Bog kap. 71

Prolog : Kap. 146:

Ikke til konger, men til Herren alene skal et menneske slå lid.  

Salmernes Bog kap. 146

Prolog : Kap. 72:

Bøn om Herrens velsignelse over

kongen, så retfærdighed må råde

og landet bugne af frugt, 1-7, 12-17,

og  hans magt strække sig

over al jorden, 8-11. Med en

lovprisning ender salmebogens

anden del, 18-20. Af Salomo.      

 

 Salmernes Bog kap. 72

Prolog : Kap. 147:

Lovprisning af Herrens visdom, almagt og miskundhed i naturen, 1-11, og over for hans folk, 12-20. –I den græske oversættelse er salmen delt i to.   

Salmernes Bog kap. 147

Prolog : Kap. 73:

Ved at se de gudløses medgang

og de gudfrygtiges lidelser fristedes salmisten

til bitterhed og tvivl, 1-14.  Men han

har fundet hvile ved at se, at de

gudløses lykke er blændværk, hastigt endt, 15-22, og end mere ved at give sig hen i den lykke, han har i samfund med Gud, 23-28. 1 En salme af Asaf.

Salmernes Bog kap. 73

Prolog : Kap. 148:

Alt i himmel og på jord opfordres til at prise Israels Gud   

Salmernes Bog kap. 148

Prolog : Kap. 74:

Råb til Herren om at gribe ind, da

fjenderne har ødelagt Jerusalem

og vanhelliget templet, 1-11.

Gud har jo fra ældgammel tid

gjort store undergerninger, 12-17.

Så lade han da ikke hedningernes

spot uænset, men komme sit folk i

hu, 18-23. 1 En maskil* af Asaf.

Salmernes Bog kap. 74

Prolog : Kap. 149:

Lovprisning af Herren, som har givet sit kuede folk sejr, et varsel om, at den store dom, som er forjættet, skal fuldbyrdes over  hedningemagterne. 

Salmernes Bog kap. 149

Prolog : Kap. 75:

Lovprisning af Gud, der hævder

retten på jorden, om han end

tøver, 2-4. De overmodige

advares: ingen anden end Herren

råder, 5-7, og han har straf rede til

de gudløse, herlighed til de retfærdige,

8-11.  1 Til sangmesteren. Al-tasjhet*.

En salme af Asaf. En sang. 

*se til Sl. 57, 1.

Salmernes Bog kap. 75

Prolog : Kap. 150:

Det store halleluja 

Salmernes Bog kap. 150