Bibliasound

 

 

 

 

 

 

Det Gamle Testamente

Femte Mosebog

 

 

Prolog: Kap. 1:

Overskrift, 1-5. Tilbageblik

på ørkenvandringen:

Herrens påbud til folket

om at erobre Kana´ ans

land, 6-8, udnævnelsen

af dommere til at afgøre

mindre vigtige sager,

9-18, udsendelsen af

spejderne, 19-46

(jfr. 2Mos. 18; 4Mos. 13f.).

Femte Mosebog kapitel 1

 

 

Prolog: Kap. 18:

Præsternes indkomster,

1-8. Israel skal ikke give

sig af med hedenske

spådomskunster, men

lytte til den sande profet, 9-22.

Femte Mosebog kapitel 18

 

 

 

 

 

Prolog: Kap. 2:

Tilbageblik på vandringen

gennem Edom, 1-8, Moab, 9-15, og Ammon, 16-25, og på sejren over kong Sihon af Hesjbon,

 26-37 (jfr. 4Mos.20, 14-21;

21, 21-31).

Femte Mosebog kapitel 2

 

 

Prolog: Kap. 19:

Love om tilflugtsbyer,

1-13, om markskel, 14,

og om vidneførsel, 15-21.

Femte Mosebog kapitel 19

 

Prolog: Kap. 3:

Tilbageblik på sejren over

Og af Basan, 1-12a,

udskiftningen af Østjordanlandet,

12b-20, og Josuas

udvælgelse, 21-29

(jfr. 4Mos. 21, 33-35; 32).

Femte Mosebog kapitel 3

 

 

Prolog: Kap. 20:

Lov om krigsførelse

Femte Mosebog kapitel 20

 

Prolog: Kap. 4:

Formaning til at holde

loven, 1-8. Advarsel mod

billeddyrkelse, 9-40. De

tre tilflugtsbyer østen for

Jordan, 41-43. Indledning

til de følgende love, 44-49.

Femte Mosebog kapitel 4

 

 

 

Prolog: Kap. 21:

Love om uopklaret mord,

1-9, om behandling af

krigsfangne kvinder, 10-14,

om de førstefødtes

arveret, 15-17, om

vanartede sønner,

18-21, og om hængte

forbrydere, 22-23.

Femte Mosebog kapitel 21

 

 

Prolog: Kap. 5:

Pagten ved Horeb, 1-5.

De ti bud, 6-21. Moses

som mellemmand mellem

Gud og folket, 22-33

(jfr. 2Mos. 20).

Femte Mosebog kapitel 5

 

Prolog: Kap. 22:

Formaning til hjælpsomhed,

1-4. Hvert køn skal have sin

klædedragt, 5. Om beskyttelse

af fugle, 6-7. Om rækværk på

tagene, 8. Forbud mod

sammenblanding af det ulige,

9-11. Om kvaster på kappen,

12. Kyskhedsregler, 13-30.

Femte Mosebog kapitel 22

 

 

Prolog: Kap. 6:

Indledning til de følgende love,

1-3. Israel skal tjene

Herren alene, 4-25.

Femte Mosebog kapitel 6

 

Prolog: Kap. 23:

Hvem der ikke må optages i

Israels menighed, 1-8. Renhedsbestemmelser for

krigslejre, 9-14. Om bortløbne

trælle, 15-16. Om skøger og

skøgeløn, 17-18. Om renter,

19-20. Om løfter, 21-23. Om at

plukke vindruer og aks på

andenmands ejendom, 24-25.

Femte Mosebog kapitel 23

 

 

Prolog: Kap. 7:

Påbud om

kana´ anæernes udryddelse

Femte Mosebog kapitel 7

 

Prolog: Kap. 24:

Om skilsmisse, 1-4.

En forrettighed for en

nygift mand, 5. Om

udpantning, 6. 10-13.

Straffen for menneskerov,

7. Om spedalskhed, 8-9.

Pligter mod daglejere,

14-15. Forbud mod at

straffe forbryderens slægt,

16. Pligter mod de svage, 17-22.

Femte Mosebog kapitel 24

 

 

 

Prolog: Kap. 8:

Formaning til

taknemmelighed mod

Herren med henblik på ørkenvandringen

Femte Mosebog kapitel 8

 

Prolog: Kap. 25:

Om pryglestraf, 1-3.

Påbud om at være god

imod arbejdsdyr, 4. Om

svogerægteskab, 5-10.

Om afstraffelse af en

ublufærdig hustru, 11-12.

Forbud mod falsk mål og

vægt, 13-16. Påbud om

amalekitternes udryddelse, 17-19.

Femte Mosebog kapitel 25

 

 

Prolog: Kap. 9:

Herrens uforskyldte godhed

imod Israel, 1-6. Tilbageblik

på folkets genstridighed, 7-29.

Femte Mosebog kapitel 9

 

Prolog: Kap. 26:

Om førstegrødens

frembærelse, 1-11. Bøn

ved aflevering af tienden

hvert tredje år, 12-15.

Pagten mellem Herren

og Israel, 16-19.

Femte Mosebog kapitel 26

 

 

Prolog: Kap. 10:

Fortsat tilbageblik, 1-11.

Formaning til at holde loven,

12-22.

Femte Mosebog kapitel 10

 

Prolog: Kap. 27:

Moses befaler folket at

optegne loven på store sten;

alteret på Ebal, 1-8.

Formaning til at holde

loven, 9-10. Den ene halvdel

af stammerne skal udråbe velsignelser, den anden halvdel forbandelser, 11-13. De tolv forbandelser, 14-26.

Femte Mosebog kapitel 27

 

 

Prolog: Kap. 11:

Fortsat formaning

Femte Mosebog kapitel 11

 

Prolog: Kap. 28:

Velsignelsen ved at holde

loven, 1-14, og forbandelsen

ved at overtræde den, 15-68.

Femte Mosebog kapitel 28

 

 

Prolog: Kap. 12:

Herren må kun dyrkes ét sted,

1-28. Forbud mod at efterligne

kana´ anæernes gudsdyrkelse,

 29-32.

Femte Mosebog kapitel 12

 

 

 

Prolog: Kap. 29:

Formaning til at holde

pagten, 1-15. Det frafaldne

folks straf, 16-29.

Femte Mosebog kapitel 29

 

Prolog: Kap. 13:

Afgudsdyrkelse skal

straffes med døden

Femte Mosebog kapitel 13

 

Prolog: Kap. 30:

Det frafaldne folks

omvendelse og frelse,

1-14. Formaning til at

holde pagten, 15-20.

Femte Mosebog kapitel 30

 

 

 

Prolog: Kap. 14:

Forbud mod hedenske

sørgeskikke, 1-2. Om

rene og urene dyr, 3-21.

 Om tiende, 22-29

(jfr. 3Mos. 11).

Femte Mosebog kapitel 14

 

Prolog: Kap. 31:

Josua indsættes til Moses´

efterfølger, 1-8. 14-15. 23.

Lovens nedskrivning,

opbevaring og regelmæssige

oplæsning, 9-13. 24-27.

Indledning til Moses´ sang,

16-22. 28-30.

Femte Mosebog kapitel 31

 

 

Prolog: Kap. 15:

Om friåret, 1-11. Om trælle,

12-18. Om det førstefødte,

19-23 (jfr. 2Mos. 21, 2-11).

Femte Mosebog kapitel 15

 

Prolog: Kap. 32:

Moses´ sang, 1-43

(indledning, 1-3. Herren er

trofast, men Israel svigefuldt,

4-6a; thi Herren har overøst

Israel med velgerninger, 6b-14;

men folket lønnede ham med

utak, 15-18. Derfor greb Herren

til hårde tugtemidler, 19-25. 

Men for ikke at blive til spot for

hedninger vil Herren bringe

undergang over hedningerne

og frelse sit folk, 26-42. Da skal

alle folkeslag prise Israel, 43).

Indskærpelse af loven, 44-47.

Moses får pålæg om at stige

op på Nebo for at dø der, 48-52.

Femte Mosebog kapitel 32

 

 

Prolog: Kap. 16:

Om højtiderne, 1-17.

Om retsvæsenet, 18-20.

Forbud mod træ- og

stenstøtter, 21-22.

Femte Mosebog kapitel 16

 

 

Prolog: Kap. 33:

Moses´ velsignelse

Femte Mosebog kapitel 33

 

Prolog: Kap. 17:

Forbud mod mangelfulde

offerdyr, 1. Straf for afguderi,

2-7. Den øverste domstol, 8-13. Kongeloven, 14-20.

Femte Mosebog kapitel 17

 

Prolog:  Kap. 34:

Moses´ død, 1-9.

Hans eftermæle, 10-12.

Femte Mosebog kapitel 34